De kwaliteit van het bodemarchief binnen het areaal van de Romeinse legioensvesting op de Hunerberg te Nijmegen. Bureauonderzoek, Archeologische Berichten Nijmegen - Briefrapport 247

DOI

Het terrein van de Hunerberg in Nijmegen, de locatie van de enige legioensvesting (castra) die Nederland rijk was gedurende de jaren 71–160/170 na Chr., is onderdeel van de limes-zone in de Romeinse provincie Germania inferior. De Nederlandse overheid heeft het plan opgevat om het Nederlandse deel van de Romeinse limes bij de UNESCO voor te dragen als werelderfgoed. Doel van onderhavig bureauonderzoek is het in kaart brengen van de omvang en de kwaliteit van het archeologisch bodemarchief ter plaatse van het areaal van de legioensvesting aan de hand van opgravingsdocumentatie, bouwdossiers en historisch kaartmateriaal.

De conclusie van het bureauonderzoek is dat grote delen van de resten van de Romeinse legerplaats binnen het onderzoeksgebied verstoord zijn. Ongeveer de helft van het areaal is verdwenen door archeologisch onderzoek, de aanleg van de forten Sterreschans en Verbrande Molen, en door bebouwing met diepe kelders en moderne plaatfunderingen. Iets minder dan een derde van het onderzoeksgebied is nog geheel intact. Waar geen verstoring heeft plaatsgevonden, is de verwachting dat het bodemarchief relatief goed bewaard is gebleven, dat wil zeggen, goed in verhouding tot het beeld van het bodemarchief zoals dat naar voren komt uit het archeologisch onderzoek dat er reeds heeft plaatsgevonden. Gezien de verwachte dikte van het archeologisch pakket zal een groot deel van het bodemarchief dat nog in situ aanwezig is hier overeenkomsten mee vertonen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zjg-5pjv
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:127077
Provenance
Creator Kloosterman, R.P.J.
Publisher Gemeente Nijmegen
Contributor Daniël, A.A.W.J.;Gemeente Nijmegen
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Daniël, A.A.W.J.;Gemeente Nijmegen
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format mapinfo / tab;application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2019-02-08T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-05-14T11:59:59Z