Oss, Park Zwanenberg. Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) BAAC rapport A-16.0036

In opdracht van Van Mensvoort Veghel bv heeft BAAC bv (onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie) een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd in plangebied Park Zwanenberg te Oss (gemeente Oss). Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen herinrichting van het plangebied waarbij een gerede kans bestaat dat archeologische waarden vernietigd zullen worden.

Binnen het plangebied is, onder een recent ophogingspakket, sprake van een restant van een plaggendek. Daaronder bevinden zich resten van de natuurlijke bodem, die in twee typen kan worden onderverdeeld: een veldpodzol op de hogere delen van het onderzoeksgebied, en een podzolbodem met een humeuzer karakter in de lagere delen.

Tijdens het onderzoek is één vindplaats aangetroffen, die bestaat uit een tweetal greppels en een mogelijke kuil. De greppels hebben een zuidwestnoordoost oriëntatie. De noordelijke van de twee is, na een periode open te hebben gelegen, op zeker moment opnieuw uitgediept. De greppels liggen beide ter hoogte van perceelsgrenzen die op de kadastrale kaart uit 1811-1832 zijn aangegeven. Daarmee kunnen de sporen in de nieuwe tijd worden gedateerd. Het is echter niet uitgesloten dat het perceleringssysteem terug gaat tot in de late middeleeuwen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xet-4zwy
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bywa-tj
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bywa-tj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:65345
Provenance
Creator Kimenai, P.P.J. (BAAC bv)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Boer, E. de; BAAC bv; Van Mensvoort Veghel bv
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; image/jpeg; Microsoft Excel
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.523 LON, 51.758 LAT); Noord-Brabant; Oss; Park Zwanenberg