BRO.GAR.ARC Archeologische begeleiding aan de Dorpstraat (ong.) te Hummelo in de gemeente Bronckhorst

DOI

Resultaten archeologische begeleiding Tijdens het veldwerk zijn een ophogingslaag uit 19e eeuw, recente sporen en twee greppels uit de Nieuwe tijd (met een einddatering in de 19e eeuw) aangetroffen. Deze archeologische vindplaats hoort bij de dorpskern van Hummelo. In het onderzoeksgebied zijn naast de twee greppels en een ophogingslaag geen archeologisch relevante resten aangetroffen. Het ophogingspakket uit de 19e eeuw wordt in verband gebracht met de ontwikkeling van Hummelo in de 18e/19e eeuw. In de 19e eeuw was het terrein in gebruik als achterterrein/erf van de lintbebouwing. Dit landgebruik wordt bevestigd door de twee perceelsgreppels, (spoor 3 en 4) die in de 19e eeuw nog in gebruik waren. Tijdens het onderzoek zijn geen resten aangetroffen die wijzen op bebouwing of die in direct verband kunnen worden gebracht met de NH-kerk. Opmerkelijk is het laat middeleeuwse vondstmateriaal dat is aangetroffen. Dit materiaal is waarschijnlijk secundair gedeponeerd maar hierin wordt wel een aanwijzing gezien dat er een vindplaats uit de Late Middeleeuwen (in de directe omgeving) verspit is geraakt.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zsg-5r6q
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-2l-ah06
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:156059
Provenance
Creator Schutte, A.H. (Econsultancy BV)
Publisher Econsultancy BV
Contributor Gelderland; Econsultancy BV
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format jpeg; portable document format; word; esri shapefile index; esri shapefile; esri shapefile dbasetable; extensible markup language; xlsx
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.234 LON, 52.005 LAT); Gelderland; Bronckhorst; Hummelo; Dorpstraat (ong.); 40F (kaartblad)