Gezondheidsenquête 2012

Sinds 1981 wordt door het CBS een continue Gezondheidsenquête gehouden. Van 1997 tot en met 2009 maakte de enquête deel uit van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS), als de module Gezondheid. Met ingang van 2010 wordt de Gezondheidsenquête weer als op zichzelf staand onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek geeft een zo volledig mogelijk overzicht van ontwikkelingen in de gezondheid, medische contacten, leefstijl en preventief gedrag van de bevolking in Nederland. De doelpopulatie bestaat voor het merendeel van de onderwerpen uit personen van 0 jaar en ouder in particuliere huishoudens in Nederland. Voor sommige onderwerpen geldt een aparte leeftijdsgrens.

De gezondheidsenquête begint met een korte basisvragenlijst (Basisvragenlijst Vraagteksten en schema’s). Deze vragenlijst bevat hoofdzakelijk vragen over achtergrondkenmerken van de respondenten.

Na de basisvragenlijst krijgen de respondenten deel 1 van de gezondheidsenquête (Gezondheidsenquête Vraagteksten en schema’s CATI/CAPI). Deze vragenlijst bevat hoofdzakelijk vragen over: •Medische contacten en zorggebruik (contact met de huisarts, specialist, tandarts, alternatief genezer, fysiotherapeut, opname in het ziekenhuis, contact met maatschappelijk werk en geestelijke gezondheidszorg. Medicijngebruik, thuiszorg en zorg in het buitenland) •Zwangerschap, geboorte, geboortegewicht, borstvoeding •Gezondheid van kinderen (oa. Langdurige aandoeningen bij kinderen, ADHD) •Algemene gezondheid (oa langdurige ziekten of aandoeningen, belemmeringen, beddagen) •Beperkingen volgens de ADL(Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen)-indicator •Huidige verzekering tegen ziektekosten •Tijdsbesteding en actueel onderwijs •Lengte en gewicht •Roken

Vervolgmodule Na deel 1 van de gezondheidsenquête krijgen de respondenten van 12 jaar of ouder nog een vervolgmodule (gezondheidsenquête 2010 en 2011). Deze vragenlijst bevat vragen over: •Beperkingen in horen, zien, bewegen •Belemmeringen in dagelijkse activiteiten door gezondheidsprobleem, pijn, emotioneel probleem •Gevoelens (bv gelukkig, energiek, somber, angstig) •Hulpmiddelen (bv stok, prothese) •Langdurige aandoeningen bij personen van 12 jaar of ouder •Gebruik van alcohol en drugs •Infectieziekten bij personen van 12 jaar of ouder •Bevolkingsonderzoek •Bewegen

Vanaf 2010 is de netto steekproefomvang jaarlijks circa 15 000 personen. De jaarlijkse respons bedraagt 60-65 procent. Daarvan respondeert ongeveer 55 procent ook op de aanvullende vragenlijst voor personen van 12 jaar en ouder.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zcc-5stc
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-evl4-1m
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-evl4-1m
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:59408
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2014
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format .sav (SPSS); .pdf
Discipline Various
Spatial Coverage Nederland