Arbeidsvraagpanel 1989-2012

Let op: dit is niet de meest recente versie van de data. Zie het veld 'Relation' voor een link naar de update

Het Arbeidsvraagpanel is een vragenlijstonderzoek onder vestigingen van werkgevers in Nederland. Het bestaat sinds 1989. Sindsdien worden iedere twee jaar opnieuw werkgevers geënquêteerd. Het aantal waarnemingen ligt rond de 3000. Er zijn inmiddels 12 metingen voor onderzoekers beschikbaar. Het Arbeidsvraagpanel is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de vraag naar arbeid en het personeelsbeleid van werkgevers. De kracht van het Arbeidsvraagpanel ligt vooral in de combinatie van onderwerpen die het panel bestrijkt. Het Arbeidsvraagpanel is destijds opgezet door de OSA (Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek). Sinds augustus 2010 is het panel ondergebracht bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Het Arbeidsvraagpanel bevat een standaard datapakket dat via 'open access' beschikbaar is. Daarnaast zijn nog twee aanvullende pakketten met 'restricted access' beschikbaar. Aanvulling Pakket I bevat de volgende variabelen: aantallen werknemers (bijvoorbeeld aantal werknemers naar leeftijdsklasse); overige aantallen (bijvoorbeeld aantal uren betaald overwerk); volledige SBI- sectorcode; omschrijving CAO; COROP-code. Aanvulling Pakket II bevat de financiële gegevens (bijvoorbeeld omzet of budget, balanstotaal, resultaat voor belastingen) en loongegevens (zoals totaal brutoloon sv, aantal loondagen).

Toestemming tot gebruik van de databestanden van de aanvullende pakketten wordt verleend als aan de voorwaarden zoals vermeld in de 'Geheimhoudingsverklaring' is voldaan. De formulieren voor Pakket I en Pakket II zijn te vinden onder tabblad 'Data files' bij het standaardpakket 'Arbeidsvraagpanel 1989-2012'.

Het aanvullende pakket wordt pas verstrekt als (1) het betreffende bestelformulier volledig is ingevuld, ondertekend en verzonden naar het in het formulier vermelde e-mail of postadres; (2) via het tabblad 'Data files' van 'Arbeidsvraagpanel 1989-2012 - Aanvulling Pakket I' dan wel ' Arbeidsvraagpanel 1989-2012 - Aanvulling Pakket II' voorafgaand aan het downloaden van de data een 'Permission Request' is ingediend. U ontvangt dan na enkele werkdagen nader bericht over toegang tot de data.

Het SCP is mei 2014 via LinkedIn een discussiegroep gestart waar gebruikers van de arbeidsmarktpanels ervaringen kunnen uitwisselen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2a9-wu3x
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-9d55-fm
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-9d55-fm
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:57763
Provenance
Creator SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2014
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format STATA datafiles; SPSS systemfiles; PDF; XLSX
Discipline Economics;Social Sciences
Spatial Coverage Nederland