Oss-Bernhoven. Proefsleuvenonderzoek op het voormalig ziekenhuisterrein. Sporen van ontginning en infrastructuur uit het einde van de middeleeuwen en de nieuwe tijd BAAC rapport A-14.0164

In opdracht van Ontwikkelingscombinatie Bernhoven c.v. heeft BAAC bv een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in plangebied Bernhoven te Oss (gemeente Oss). Het archeologisch onderzoek vond plaats van 11-14 juli 2014. De aanleiding voor het onderzoek is de herinrichting van het terrein van ziekenhuis Bernhoven. Het bestaande ziekenhuis zal worden gesloopt, waarna de locatie (inclusief de parkeerterreinen) wordt heringericht. Het grootste deel van de opdracht is uitgevoerd in oktober 2013. Het hier beschreven deel van het onderzoek betreft de archeologische verkenning van het meest kansrijk geachte noordoostelijk deel van het plangebied. Het plangebied ligt in een licht geaccidenteerd dekzandgebied waarin een veldpodzolbodem is gevormd. De top daarvan is bij agrarische ontginning vanaf het einde van de middeleeuwen of in de nieuwe tijd in cultuur gebracht. Het podzolprofi el is voor een groot deel door jonge ontginning verspit, en ook deels opgehoogd door plaggenbemesting. Bij de bouw van het ziekenhuis is het terrein deels geëgaliseerd en opgehoogd met bouwzand. Verspreid over het plangebied zijn sporen van ontginning en infrastructuur aangetroffen. Het patroon en de oriëntatie van greppels en sloten komt grotendeels overeen met de verkaveling vanuit het buurschap Kortvoort, haaks op de Kortvoortsche straat, zoals die is gekarteerd op de minuutplan uit 1811-1832. Behalve greppels zijn enkele kuilen, karrensporen en spitsporen aangetroffen. De sporen zijn merendeels ouder dan het plaggendek. Een deel van de sporen hangt waarschijnlijk samen met het begin van de ontginning in de historische tijd. Op basis van de schaarse vondsten is het vroegste agrarisch gebruik te dateren in de late middeleeuwen of de nieuwe tijd A. De meeste resten wijzen op een gebruik als akkerland in de periode 17e tot 20e eeuw. Op basis van de resultaten acht BAAC bv het niet noodzakelijk in het plangebied een vervolgonderzoek uit te laten voeren. Niet eerder werd ten zuiden van de bebouwde historische kern van Oss archeologisch onderzoek (in gravende vorm) uitgevoerd. De tijdens dit onderzoek aangetroffen sporen hebben weliswaar nieuwe informatie opgeleverd betreffende het gebruik van het plangebied, maar hoeven volgens BAAC bv niet nader onderzocht te worden. Sporen of resten van bewoning zijn niet aangetoond. Tijdens het IVO-P is voldoende informatie ingewonnen betreffende de ontginning en het gebruik van het terrein.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x3f-a5cq
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-oq07-jq
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-oq07-jq
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:67449
Provenance
Creator Linde, C. van der (BAAC bv)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor BAAC bv; Ontwikkelingscombinatie Bernhoven cv
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; image/jpeg; image/tiff; Microsoft Excel
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.526 LON, 51.758 LAT); Noord-Brabant; Oss; Ziekenhuis Bernhoven