Transect-rapport 1910: Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Hardinxveld-Giessendam, Koningin Wilhelminalaan 137, gemeente Hardinxveld-Giessendam (ZH)

In oktober 2018 is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan Koningin Wilhelminalaan 137 in Hardinxveld-Giessendam (gemeente Hardinxveld-Giessendam). De aanleiding voor het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning die de nieuwbouw van een veestal mogelijk moet maken. Bij de voorgenomen werkzaamheden zal grondverzet plaatsvinden, waardoor de oorspronkelijke bodem en daarmee eventueel aanwezige archeologische resten in het gebied kunnen worden verstoord.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x6y-gzjp
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-8j-rh52
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:197951
Provenance
Creator Melman, J.G.E. (Transect BV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Melman, J.G.E.; J.G.E. Melman (Transect BV)
Publication Year 2021
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology