Peperstraat (ongenummerd) te Oirschot

DOI

KSP Archeologie heeft een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase (IVO-(O)verig); booronderzoek) uitgevoerd voor de locatie aan de Peperstraat (ongenummerd) in Oirschot (gemeente Oirschot). Het onderzoek is uitgevoerd voor de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging voor de nieuwbouwplannen van twee woningen.

Het doel van het archeologische bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied. Op basis van de landschappelijke ligging binnen een ten dele verspoelde dekzandvlakte dan wel binnen een golvende dekzandvlakte, de onderzoeksmeldingen uit de omgeving en het ontbreken van bebouwing op het historisch kaartmateriaal is aan het plangebied een lage verwachting toegekend voor zowel vuursteenvindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum tot en met het Neolithicum als voor nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en met de Nieuwe Tijd.

Vervolgens is deze verwachting getoetst door middel van een inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Uit het booronderzoek is gebleken dat het plangebied van oorsprong zeer nat is geweest en onderdeel uitmaakte van een ten dele verspoelde dekzandvlakte dan wel vlakte met dekzandwelvingen. De oorspronkelijke bodem zal daardoor hebben bestaan uit beekeerdgronden dan wel gooroeerdgronden. Er zijn geen resten van podzolbodems te verwachten. De aangetroffen dikke humeuze en verstoorde bovenlaag is waarschijnlijk in één keer opgebracht om de natte grond geschikt te maken voor landbouw (waarschijnlijk in de tweede helft van de 18e eeuw dan wel het begin van de 19e eeuw, omdat de grond op het minuutplan uit het begin van de 19e eeuw al in gebruik was als landbouwgrond). Dit is maar gedeeltelijk gelukt, waardoor later (waarschijnlijk 2e helft 20e eeuw) de grond is gediepwoeld (verstoord) tot vaak diep in de C-horizont om de eventueel aanwezige leem in de bodem te doorbreken, zodat er een betere afwatering ontstond. Op basis hiervan blijft de lage verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum tot en met het Neolithicum alsmede voor nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en met de Volle Middeleeuwen (tot in de 13e eeuw) gehandhaafd. De resultaten van het booronderzoek geven geen aanleiding om de lage verwachting voor resten uit de Late Middeleeuwen (vanaf de 13e eeuw) tot en met de Nieuwe tijd bij te stellen. Zeker nu ook is gebleken dat de percelen grotendeels gediepwoeld zijn.

Op grond van de landschappelijke ligging binnen een ten dele verspoelde dekzandvlakte dan wel een vlakte met dekzandwelvingen, de oorspronkelijk natte situatie, de aangetroffen bodemverstoringen tot vaak diep in de C-horizont in het plangebied en daarmee lage archeologische verwachting adviseert KSP Archeologie geen archeologisch vervolgonderzoek.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x9b-mv2f
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:163249
Provenance
Creator Schorn, ERIK
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Schorn, ERIK;Erik Schorn (KSP Archeologie vof)
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact Schorn, ERIK;Erik Schorn (KSP Archeologie vof);KSP Archeologie vof
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2020-06-02,2020-06-02,2020-06-02}