Bureauonderzoek herinrichting populierenbos aan de Streekweg te Nijmegen, Archeologische Berichten Nijmegen - Briefrapport 263

DOI

Omdat de gemeente Nijmegen de komende jaren meer verbinding wil tussen de groene omgeving van Nijmegen, de parken en het stedelijk groen in de stad, ontwikkelt de gemeente ‘groene linten’: professionals mogen plannen indienen voor meer groen in de stad, die al dan niet worden gehonoreerd. Een van de plannen betreft het herinrichten van het vervallen populierenbos aan de Streekweg, onder de projectnaam ‘Stadse Dassen’. Aan de rand van het bos bevindt zich een dassenburcht. Om de leefomgeving van de dassen te verbeteren wordt een groot deel van de bomen in het populierenbos gekapt en wordt het terrein herbeplant met bomen die kunnen bijdragen aan de voedselvoorziening van de dassen. Bij het rooien en herbeplanten van het bos zal de bodem geroerd worden. Hierbij kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden verloren gaan. Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Nijmegen ligt het onderzoeksgebied binnen een zone met een lage archeologische of onbekende verwachting (waarde 1). Gebieden met waarde 1 zijn gebieden waar nog geen archeologisch onderzoek is gedaan en waar het onbekend is waar de eventueel aanwezige archeologische resten zich bevinden. De archeologische verwachting voor deze gebieden is laag tot middelhoog te noemen, maar dat betekent niet dat er geen relevante archeologische sporen, met name uit de prehistorie en Romeinse tijd, kunnen worden aangetroffen. Daarom heeft de gemeente Nijmegen ervoor gekozen dat bij bodemingrepen met een oppervlakte van 2500 m2 of groter en dieper dan 30 cm onder maaiveld tenminste een archeologisch vooronderzoek moet worden uitgevoerd.

Het onderzoeksgebied aan de Streekweg heeft een oppervlakte van ca. 29.000 m2. Om de afweging te kunnen maken of in dit onderzoeksgebied verder archeologisch onderzoek vereist is, is onderhavig bureauonderzoek verricht. Doel van het bureauonderzoek is vaststellen of in het onderzoeksgebied een gerede kans is op het aantreffen van archeologische waarden en in welke mate deze bedreigd worden door de geplande bodemingrepen teneinde een advies te kunnen formuleren voor eventueel verder archeologisch onderzoek.

Omdat bij de proefsleuvenonderzoeken in de directe nabijheid van het onderzoeksgebied slechts één archeologisch relevant grondspoor is vastgesteld, is de verwachting dat binnen het onderzoeksgebied tevens een kleine kans is op het aantreffen van archeologische sporen. Daarnaast bestaat de bodem op het terrein ten noorden van het onderzoeksgebied voor het grootste deel uit een ca. 1,6 m dik pakket opgebrachte grond. Omdat het maaiveld binnen het onderzoeksgebied zich op dezelfde NAP-hoogte bevindt, is het waarschijnlijk dat in de jaren ’70, bij het bouwrijp maken van het terrein, het hele gebied opgehoogd en geëgaliseerd is.

De verwachting is derhalve dat binnen het onderzoeksgebied geen of nauwelijks archeologische waarden bedreigd worden door de voorgenomen bodemingrepen. Een archeologisch vervolgonderzoek voorafgaand aan de herinrichting van het populierenbos aan de Streekweg te Nijmegen zal daarom niet noodzakelijk zijn.

Aan de hand van onderhavig bureauonderzoek adviseert Bureau Leefomgevingskwaliteit, Archeologie van de gemeente Nijmegen om geen archeologisch vervolgonderzoek te verrichten.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xfe-rums
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:127611
Provenance
Creator Heijting, F.J.
Publisher Gemeente Nijmegen
Contributor Gemeente Nijmegen
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Gemeente Nijmegen
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format mapinfo / tab;application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2018-09-11T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-05-23T11:59:59Z