Archeologisch onderzoek bij de rioolvervanging in de ringlaan te Wijchen Archeologische Berichten Nijmegen – Briefrapport 65

Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten heeft een archeologische waarneming uitgevoerd in verband met de rioolvervanging in de Ringlaan vanaf Acaciastraat tot aan Valendrieseweg. Tijdens de archeologische waarnemingen in de Ringlaan zijn fragmenten prehistorisch aardewerk en een enkele afvalkuil uit de ijzertijd aangetroffen. Doordat grote delen van de omgeving van de laan in de 19e en/of 20e eeuw zijn afgegraven – ten behoeve van zandwinning – zijn veel bodemlagen verstoord, ook die waarin nederzettingsresten uit het neolithicum, de bronstijd of de ijzertijd verwacht mogen worden. Toch geven de afvalkuil en het overige handgevormde ijzertijdaardewerk aanleiding om te denken aan een ijzertijdnederzetting in de omgeving. Naast en tussen de ijzertijdresten is één Romeinse crematiegraf aangetroffen. Dat dit graf het enige is dat in het riooltracé ge- vonden is, is op zich niet verbazend: ook hier geldt dat mogelijke andere resten met de zandafgraving zijn verdwenen. Het graf heeft deel uitgemaakt van een groter grafveld, waarop we tot op heden nog geen zicht hebben. Ook de bijhorende nederzetting is nog niet vastgesteld. Toch kan deze verondersteld worden. In het graf zijn fragmenten van één geverfde beker gevonden maar ook van zes individuen handgevormd aardewerk. Het gaat telkens om bijzonder kleine fragmenten. Deze zijn niet te duiden als bijgiften in het graf maar eerder als nederzettingsruis. Dat er in de middeleeuwen en nieuwe tijd een nederzetting rond de huidige dorps- kern van Wijchen heeft gelegen was bekend. De zeer geringe hoeveelheid resten uit deze periode doen echter vermoeden dat de omgeving van de Ringlaan toen als weideland of als akker gebruikt is. Als er al een esdekpakket in de bodem aanwezig is geweest – dat onder andere door opgebrachte mest wordt gevormd – dan is deze in de nieuwe of nieuwste tijd weer verdwenen. Dat dit zeer tot de mogelijkheden behoort blijkt uit verschillende zaken. De bodemopbouw is – blijkens het aangetroffen materiaal zoals keramiek- en porseleinfragmenten – aan het eind van de 19e en/of in de 20e eeuw zeer verstoord. Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid met zandafgraving te maken. In de omgeving van Wijchen heeft in de nieuwste tijd op grote schaal egalisering van de rivierduinen plaatsgevonden. Ook zijn er aanwijzingen voor aspergeteelt in de 20e eeuw. Tenslotte zijn de resten van twee wegen aangetroffen. Deze komen overeen met wegen die in de 19e eeuw reeds op kaarten staan aangegeven.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-23v-scxp
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-95zp-va
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-95zp-va
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:53236
Provenance
Creator Wildenberg, J. (Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten); Magnée-Nentjes, M. (Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten)
Publisher Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten
Contributor Heirbaut, E.N.A.; Hermsen, I.; Reijnen, R.; Thijssen, J.; Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.738 LON, 51.807 LAT); 45F; Ringlaan; Wijchen; Gelderland