Registratie, uitstroom en bestemming schoolverlaters BVE-Monitor 2015

DOI

De BVE-Monitor is gericht op schoolverlaters van de beroepsopleidende leerweg (BOL) en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. De financiering ligt thans bij OCW, SZW, LNV en de deelnemende onderwijsinstellingen. Met het onderzoek wordt de overgang van school naar werk dan wel het vervolgtraject in het onderwijs in kaart gebracht. De schoolverlaters worden ongeveer anderhalf jaar na het verlaten van de opleiding ondervraagd door middel van een schriftelijke/internet vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit een gedeelte dat voor elke onderwijssoort identiek is en uit een variabel gedeelte waarbij de inhoud afhankelijk is van de onderwijssoort en/of de opleidingssector. Bij de BVE-Monitor ligt de nadruk met name op het vervolgonderwijs en de intrede op de arbeidsmarkt.

Databestand n.a.v. schoolverlatersenquĂȘte onder de gediplomeerde uitstroom van het BVE (meetjaar 2015).

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-za4-nyp5
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-r6hl-rw
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:66101
Provenance
Creator Huijgen, T.G. (Research Centre for Education and the Labour Market (ROA))
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Funding Agency: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - OCW; Funding Agency: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - SZW; Funding Agency: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - LNV
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SPSS; PDF
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Nederland