Rijnsburg, Vinkenweg 45-49 Rijnsburg, Vinkenweg 45-49

DOI

ADC ArcheoProjecten heeft een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) in de vorm van proefsleuven uitgevoerd, in het kader van de geplande bedrijfsontwikkeling op het terrein. Het plangebied is gelegen aan de Vinkenweg, ter hoogte van huisnummers 45-49. In het plangebied geldt een dubbelbestemming Waarde - Archeologisch Verwachtingsgebied 1. Dit betekent dat bij grondwerken (incl. heien) dieper dan 30 cm onder maaiveld(peil) voor te bebouwen oppervlaktes groter dan 100 m², rekening gehouden moet worden met archeologische waarden. De beoogde ontwikkeling leidt tot een bodemverstoring tot mogelijk 2 m diep. Hiermee overschrijdt het plan de vrijstellingscriteria en geldt de verplichting om een onderzoek op de locatie uit te voeren. Om deze reden is al in een eerder stadium een bureauonderzoek en booronderzoek uitgevoerd. Hieruit komt naar voren dat inderdaad archeologische waarden aanwezig kunnen zijn en is geadviseerd een vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven uit te voeren. Tijdens het onderzoek zijn een zevental sporen aangetroffen. Het betreffen voornamelijk een aantal laatmiddeleeuwse- of Nieuwetijdse sloten, een (mogelijk natuurlijke) greppel en een paalkuil. De sloten zijn op basis van het vondstmateriaal goed te dateren, het voorkomen van baksteenfragmenten duidt op een datering na 1200. De sloten betreffen verkavelings- en ontwateringsloten, die overeen komen met sloten die op de kadastrale minuut van 1811-1832 staan opgetekend. In de greppel en de paalkuil, beiden aangetroffen op een ouder/dieper archeologisch niveau, is geen vondstmateriaal aangetroffen om deze sporen te dateren. Op basis van de weinige sporen moet worden geconcludeerd dat er geen vindplaats is aangetroffen. De sloten zijn een te algemeen voorkomend fenomeen om binnen een specifieke vindplaats te vatten en de paalkuil en greppel betreffen geïsoleerde sporen. Op basis van de resultaten van het archeologisch onderzoek adviseert ADC ArcheoProjecten het volgende. Geadviseerd wordt het terrein vrij te geven voor ontwikkeling, aangezien geen sprake is van een vindplaats, er zijn hier nauwelijks sporen en vondstmateriaal aangetroffen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-ze3-vdxn
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:163245
Provenance
Creator Loopik, J.
Publisher ADC ArcheoProjecten
Contributor ADC ArcheoProjecten;Zuid-Holland
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact ADC ArcheoProjecten;Zuid-Holland
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format jpeg;ms word document 2007;xls;xml;docx;mapinfo tab;ms access 2003;pdf;sql;ms word document 2003
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2020-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2020-08-11T11:59:59Z