pre-COOL vierjarigencohort eerste meting 2009-2010 pre-COOL 4-jarigencohort eerste meting 2009-2010 pre-COOL 4-jarigencohort eerste meting 2009-2010

DOI

pre-COOL sluit aan op het cohortonderzoek onderwijsloopbanen COOL5-18. Het doel van pre-COOL is zicht te krijgen op de effecten van verschillende vormen van kinderopvang en van voor- en vroegschoolse educatie. In het ‘pre-COOL’ onderzoek worden twee cohorten kinderen gevolgd in hun ontwikkeling en schoolloopbanen. Het eerste, het zogenoemde vierjarigencohort, is gestart in 2009. We volgen deze kinderen vanaf de overgang van een voorschoolse instelling naar het basisonderwijs, tot in ieder geval het einde van het basisonderwijs. De tweede groep, het tweejarigencohort, bestaat uit kinderen die in 2010 twee jaar zijn geworden. Deze kinderen zijn in twee subgroepen onderverdeeld: kinderen die peuterspeelzalen, kinderdagverblijven of andere voorschoolse voorzieningen bezoeken, en kinderen die daar niet aan deelnemen. Beide groepen worden vanaf tweejarige leeftijd tot het einde van de basisschool gevolgd.

In pre-COOL worden drie soorten gegevens verzameld: gegevens over de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen; gegevens over de gezinnen waar deze kinderen uit komen; gegevens over de (kwaliteit van de) voorschoolse voorzieningen en de kleutergroepen van het basisonderwijs.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x2p-9hps
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:76673
Provenance
Creator Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam;ITS, Radboud Universiteit
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format SAV;PDF
Coverage
Discipline Various
Temporal Coverage Begin 2010-12-31T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2017-12-15T11:59:59Z