Amsterdam, 30 april 1980 : Een onderzoek naar de ervaringen van ME-ers Amsterdam April 30, 1980, experiences of special police task force

Ervaringen en kritiek van ME-ers met betrekking tot de organisatie van en het omgaan met het optreden van ME-ers op 30 april 1980 in Amsterdam ( inhuldiging van koningin Beatrix). Achtergrond en taak binnen politiekorps / houding t.o.v. wet en orde / ervaringen in ME-korps voor en op 30 april 1980 / oordeel over gedragingen van de politie / organisatie / management / uitrusting en voorzieningen / nazorg in de periode na 30 april 1980 / reacties / gedrag van politievakbonden / verandering van mening over werk van (ME-) politiemensen. Achtergrondvariabelen: basiskenmerken / plaats waar ondervraagde werkt / beroep/contract / politiek / lidmaatschap van organisaties.

Experiences and criticism from riot-policemen concerning the organization and the management of the riot-police behaviour on april 30th, 1980 in Amsterdam ( crowning of Queen Beatrix ). Background and position in police force / law and order attitude / experiences in riot police force before and on april 30th, 1980 / judgement of police behaviour / organization / management / equipment and provisions / period after april 30th care / reactions / behaviour of police-unions / change in opinions about ( riot ) police work. Background variables: basic characteristics/ place of work/ occupation/employment/ politics/ organizational membership

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zas-p7qw
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-y89-4it
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-y89-4it
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:32509
Provenance
Creator Nuyten-Edelbroek, E.G.M. (Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum, WODC * Den Haag)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Politie-vakorganisaties and marechaussee-vereniging (research initiator); Ministerie van Justitie, WODC * Den Haag (data collector)
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SPSS
Discipline Social Sciences;Criminology
Spatial Coverage Netherlands; Nederland; Amsterdam