Leefsituatie allochtone stedelingen 2004-2005 - LAS 2004 2005

Voor het onderzoek naar de leefsituatie van allochtone stedelingen zijn vier groepen allochtonen benaderd (Marokkanen, Turken, Antillianen en Surinamers) plus een referentiegroep van autochtonen. Er zijn onder meer vragen gesteld over vrije tijd, taakverdeling binnen het huishouden, voorzieningengebruik, mobiliteit, veiligheidsbeleving en slachtofferschap. Het hoofdonderzoek is gevolgd door een beknopt tijdsbestedingsonderzoek.
Soort onderzoek: enquête
Steekproefeenheid: persoon
Entiteiten: personen
Steekproefkader: Gemeentelijke Basisadministratie; steekproeftrekking door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Steekproefmethode: random steekproef per etnische groep, gestratificeerd naar gemeentegrootte.
Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Frequentie: eenmalig
Weging naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, generatie, herkomstgroepering, kinderen 0-12 jaar, gemeenteomvang (G4 versus overige gemeenten).
Uitvoerder veldwerk: Veldkamp Marktonderzoek bv
Veldwerkperiode: oktober 2004 - mei 2005
Respons: 919 Marokkanen (45%); 947 Turken (51%); 825 Antillianen (47%); 763 Surinamers (38%); 642 autochtonen (50%).

Dit betreft een beveiligd microbestand van het Centraal Bureau voor de Statistiek-CBS. Beveiligde micro-bestanden zijn bestanden die zodanig bewerkt zijn dat herkenning van individuen en huishoudens uitgesloten is.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zqg-uqn8
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-vjc-38f
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-vjc-38f
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:40215
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2008
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Nederland