Elshout. Graaf Albrechtstraat. Archeologisch onderzoek door middel van proefsleuven BAAC rapport A-12.0360

In het plangebied Graaf Albrechtstraat te Elshout, gemeente Heusden, is door BAAC bv in opdracht van de gemeente Heusden een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) uitgevoerd. Het plangebied bevindt zich op een lage dekzandrug waarop volgens de bodemkaart een enkeerdgrond aanwezig is. Het booronderzoek heeft uitgewezen dat zich een plaggendek in het plangebied bevindt dat met een scherpe grens overgaat in de C-horizont. De archeologische verwachting in het plangebied is hoog op het voorkomen van archeologische restanten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd.

Tijdens het IVO-P is aangetoond dat er in het plangebied daadwerkelijk een plaggendek aanwezig is. Deze heeft echter geen scherpe begrenzing met de C-horizont, maar een onregelmatige grens die is veroorzaakt door bodembewerking bij de ontginning van het terrein.

Er is één werkput aangelegd van 4 x 40 m waarin greppels, kuilen, grondverbeteringssporen en (zones met) spitsporen zijn aangesneden. Er is één klein fragment roodbakkend aardewerk gevonden dat dateert tussen 1350 en 1550 na Chr. De sporen zijn te dateren aan het einde van de late middeleeuwen en de nieuwe tijd.

De sporen hebben, ondanks de midden tot hoge waardering op fysieke kwaliteit en zeldzaamheid, een laag informatiepotentieel. Door BAAC bv wordt daarom geadviseerd het terrein vrij te geven voor verdere ontwikkeling.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zkv-cf8m
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-qd4q-cu
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-qd4q-cu
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:65945
Provenance
Creator Winter, J. de (BAAC bv)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor BAAC bv; Gemeente Heusden
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; image/jpeg; application/msword; Microsoft Excel
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.138 LON, 51.700 LAT); Noord-Brabant; Heusden; Elshout; Graaf Albrechtstraat