Plangebied Vilgert in Velden, gemeente Venlo; archeologisch onderzoek: vooronderzoek in de vorm van proefsleuven.

DOI

In opdracht van de gemeente Venlo, afdeling Ontwikkelbedrijf, heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau een archeologisch onderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in plangebied De Vilgert in Velden, gemeente Venlo. Het onderzoek is uitgevoerd in verband met geplande woningbouw aldaar (deelgebieden 2 en 3). Het primaire doel van dit onderzoek was het toetsen en aanvullen van de gespecificeerde archeologische verwachting voor het onderzochte gebied, waarbij het in eerste instantie ging om het (al dan niet) vaststellen van de aanwezigheid van archeologische grondsporen. Voorts diende het onderzoek zich te richten op de aard, omvang, datering, kwaliteit (gaafheid en conservering) en diepteligging van de eventueel aanwezige archeologische grondsporen en resten. In totaal zijn 13 proefsleuven aangelegd.

Bij het onderzoek zijn op diverse plekken sporen en vondsten aangetroffen. Die zijn te groeperen tot drie vindplaatsen. Vindplaats 1 betreft vermoedelijk een erf uit de Late Bronstijd/Vroege IJzertijd. De kern van de vindplaats ligt in de zuidoosthoek van deelgebied 2. Vindplaats 2 betreft vermoedelijk een erf uit de Nieuwe tijd (17e-18e eeuw). De sporen wijzen niet direct op een gebouwplattegrond, maar wel op bijgebouwen of andere bouwwerken op het erf. De vindplaats ligt in de noordelijke randzone van deelgebied 3. Vindplaats 3 betreft perceleringsgreppels uit de Volle/Late Middeleeuwen of het begin van de Nieuwe tijd. Mogelijk begrenzen ze niet alleen percelen landbouwgrond, maar ook een erf. Resten van dit erf zijn niet aangetroffen. Dit betreft een vindplaats met ‘off-site’-sporen. De vindplaats ligt in de oostelijke randzone van deelgebied 3.

De bodem is overal op de vindplaatsen intact en de fysieke kwaliteit van de vindplaatsen is hoog. Alle vindplaatsen zijn dan ook behoudenswaardig. Bij de bestaande planvorming zullen de archeologische resten verstoord worden. Indien de plannen zodanig kunnen worden aangepast dat de archeologische vindplaatsen zo veel mogelijk in de bodem behouden kunnen blijven, vindt daar geen verstoring van plaats en worden kosten voor verder onderzoek vermeden. Indien planaanpassing niet mogelijk is, wordt aanbevolen om in de zones van het plangebied waar behoudenswaardige archeologische resten verwacht worden een archeologische opgraving te laten uitvoeren teneinde de wetenschappelijke informatie van de vindplaats veilig te stellen (behoud ex situ). Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Op basis van de bevindingen van dit onderzoek neemt de gemeente Venlo een selectiebesluit.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xum-gjbb
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:68441
Provenance
Creator Dijk, X.C.C. van
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V.
Contributor Hansen, J.J.;RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V.
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact RAAP;Hansen, J.J.;RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V.
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format image/jpeg;dbase / dbf;mapinfo / tab;application/rtf;access / mdb;application/msword
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "," "}
Temporal Coverage Begin 2014-05-15T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2017-02-24T11:59:59Z