Transect-rapport 2534: Een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Weebosch, De Hoef (NB)

DOI

In december 2019 is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de De Hoef in Weebosch (gemeente Bergeijk). De aanleiding van het onderzoek wordt gevormd door het voornemen om een bestemmingsplanwijziging door te voeren en binnen het plangebied nieuwbouw te realiseren. Bij de voorgenomen werkzaamheden zal grondverzet plaatsvinden, waardoor de oorspronkelijke bodem en daarmee eventueel aanwezige archeologische resten in het gebied kunnen worden verstoord.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zgt-4y7y
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:163053
Provenance
Creator Sande, F.A. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor F.A. van der Sande (Transect BV);Sande, F.A. van der
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact F.A. van der Sande (Transect BV);Transect BV;Sande, F.A. van der
Representation
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline Archaeology
Temporal Coverage {2020-05-22,2020-03-02,2020-05-22}