Plangebied Dijklaan Zuid, gemeente Bergambacht; een archeologische opgraving

DOI

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in juni 2008 een archeologische opgraving uitgevoerd in verband met de voorgenomen nieuwbouw in het plangebied Dijklaan Zuid in de gemeente Bergambacht.

Doordat een groot deel van het op te graven areaal (recent) verstoord bleek, heeft de opgraving weinig informatie opgeleverd ten aanzien van de doelstelling van het onderzoek, namelijk het optimaliseren van prospectiestrategie om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de aanwezigheid en de waarde van een vindplaats op de hoge delen van het rivierduin. Hoewel de opgraving geen artefacten noch grondsporen verband houdend met prehistorische bewoning heeft opgeleverd, kan ook niet gesteld worden dat er geen sprake is geweest van prehistorische menselijke activiteit in het onderzochte deel van de donk. De mate van verstoring is te groot om hierover een uitspraak te kunnen doen. Op basis van de aangetroffen hoeveelheden houtskool, knappersteen en een fragmentje vuursteen lijken prehistorische activiteiten op of in de directe omgeving van het onderzochte deel van de donk waarschijnlijk. Dit zeker gezien de nabijheid van de vermoedelijke nederzetting net ten noorden ervan. De hoogteligging van de donktop van de nederzetting komt vrijwel overeen met onderhavig plangebied. Het lijkt niet waarschijnlijk dat in het plangebied sprake is geweest van een nederzetting, dit geldt zeker in put 1 en 2. In het geval van een nederzetting zou de onderkant van diepere grondsporen nog in de bodem verwacht worden. Ook is de verwachting bij een nederzetting dat meerdere categorie├źn mogelijke antropogene objecten vertegenwoordigd zouden zijn, maar hier ontbreekt met name verbrand bot geheel. Doordat slechts een beperkte hoeveelheid informatie bij de opgraving kon worden verzameld kunnen de onderzoeksvragen niet volledig beantwoord worden. Door de grote mate van verstoring kon onvoldoende informatie verzameld worden voor een onderbouwde poging tot het optimaliseren van de prospectiemethode voor het karteren van vindplaatsen op donk(top)en.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-258-tjrr
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47720
Provenance
Creator Jansen, B. (drs.);Ilson, P.J. (MA);RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V.
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V.
Contributor Wal, F. van der;Schamp, C.L.S. (drs.);RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Wal, F. van der;Schamp, C.L.S. (drs.);RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V.
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format image/jpeg;application/pdf;mapinfo / tab;application/rtf;access / mdb;application/msword
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2011-11-10,2008-06-09,2010-07-30,2012-07-30}