Waalre, Koningin Julianalaan 19. Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) BAAC-rapport A-16.0104

In opdracht van vb&t projectmanagement bv heeft BAAC bv (onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie) een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in plangebied Koningin Julianalaan 19 te Waalre. De aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de voorgenomen realisatie van een nieuw gemeentehuis waarin de restanten van het rijksmonumentale gemeentehuis worden opgenomen.

In het onderzoeksgebied is de natuurlijke ondergrond aangesneden (C-horizont). Deze horizont is plaatselijk verstoord wat zichtbaar is in de hierboven gelegen gemengde en verstoorde A/C-horizont welke wordt afgedekt door in de 20e eeuw opgebrachte grond. Plaatselijk is wel een podzolbodem aangetroffen. Sporen en vondsten zijn echter niet aanwezig in het onderzoeskgebied. De vermoedelijke verklaring kan worden gezocht in het feit dat de proefsleuven zich ter plaatse van een uitblazingslaagte bevinden. Deze locatie is niet aantrekkelijk voor bewoning.

Omdat geen archeologische waarden zijn aangetroffen, is het niet noodzakelijk nader onderzoek uit te laten voeren. Het advies van BAAC bv is dan ook om het onderzoeksgebied (noordelijk deel van het plangebied) vrij te geven voor verdere ontwikkeling. De lage archeologische verwachting voor het zuidelijk deel van het plangebied kan gehandhaafd blijven. Het advies van BAAC bv is om hier geen vervolgonderzoek plaats te laten vinden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2zv-a9y6
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-9uv9-dy
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-9uv9-dy
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:66495
Provenance
Creator Winter, J. de (BAAC bv)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Putten, M.J. van; BAAC bv; vb&t projectmanagement bv
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; image/jpeg; Microsoft Excel
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.462 LON, 51.392 LAT); Noord-Brabant; Waalre; Koningin Julianalaan 19