Ermelo Beekweg Van Beekweg 4, Ermelo Een archeologische begeleiding

DOI

In het onderzoeksgebied zijn bewoningssporen teruggevonden uit de Late Middeleeuwen. Er is sprake van een zwerm kuilen en paalkuilen, er zijn geen duidelijke (gebouw)structuren te herkennen. Een rij paalkuilen lijkt met elkaar verband te houden, maar is niet te koppelen aan een reeks tegenhangers om een gebouwplattegrond te vormen. Slechts een viertal kuilen en paalkuilen kunnen door middel van aardewerk gedateerd worden. Het overgrote deel van de aangetroffen sporen kan echter niet worden geplaatst in de tijd. Zowel deze vier sporen als een aangetroffen brandlaag dateren in de 11e/12e eeuw. Hiermee kan worden gesteld dat het gebied in ieder geval in de Late Middeleeuwen in gebruik is geweest en mogelijk heeft behoord tot het erf van één of meerdere gebouwen. Deze hebben waarschijnlijk in de directe omgeving van het onderzochte gebied gestaan. Dit sluit aan bij de diverse bevindingen die rondom het plangebied zijn gedaan, waarbij er bewoningssporen uit onder andere de Late Middeleeuwen zijn aangetroffen. Van sporen uit de IJzertijd/Romeinse tijd, zoals boring 2 direct ten noordoosten van het plangebied heeft aangetoond, zijn geen duidelijke restanten aangetroffen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zvc-3q2e
Related Identifier 10.17026/dans-z3r-uv6c
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:73252
Provenance
Creator Loopik, J.
Publisher ADC ArcheoProjecten
Contributor ADC ArcheoProjecten
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact ADC ArcheoProjecten
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/msword;access / mdb;mapinfo / tab;application/pdf;image/jpeg
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2015-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2017-10-05T11:59:59Z