Plangebied N369 nabij Rottevalle

Tijdens het onderzoek zijn verspreid over het plangebied zes proefsleuven aangelegd met een totaal oppervlak van 240 m2. Verspreid over de proefsleuven zijn verschillende archeologische resten aangetroffen. Het gaat om 60 vuurstenen artefacten die vermoedelijk dateren uit het (midden-)mesolithicum. Er is tevens een beperkte hoeveelheid natuursteen, houtskool, botanische resten, aardewerk en bot gevonden met een (deels) prehistorische datering. Verder is er een component materiaal (aardewerk, bouwmateriaal, glas, slak, pijpresten) uit de nieuwe tijd gevonden. De aangetroffen grondsporen bestaan uit vier greppels uit de late middeleeuwen en/of nieuwe tijd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zv5-hneq
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-qf-3opz
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-qf-3opz
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:184443
Provenance
Creator Mendelts, J.P. (RAAP BV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor RAAP BV
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/rtf; application/msword; image/jpeg; .mdb; .shp
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.114 LON, 53.146 LAT); Netherlands