Op zoek naar de pot met drie oren. Archeologische vindplaatsen van jagers, boeren en krijgers langs de Industrielaan in Olen BAAC rapport A-11.0295

DOI

Tussen 28 november 2011 en 7 mei 2012 heeft BAAC bv in opdracht van IOK aan de Industrielaan in Olen, een opgraving uitgevoerd. De aanleiding voor het onderzoek is het bouwproject ‘distributiecentrum Domus Logistics’, waarbij de in de bodem aanwezige archeologische resten definitief verloren zullen gaan. Tijdens het onderzoek zijn in totaal 106 werkputten aangelegd, waarmee ruim 8,2 ha van het terrein vlakdekkend is onderzocht. Het uitgevoerde onderzoek is het vervolg op een archeologisch vooronderzoek bestaande uit een proefsleuvenonderzoek dat in april en mei 2010 is uitgevoerd door Condor Archaeological Research.1 Tijdens dat onderzoek zijn archeologische waarden uit de ijzertijd en late middeleeuwen aangetroffen. De aangetroffen sporen uit de ijzertijd bestaan uit paalkuilen, kuilen en greppels en werden tijdens het proefsleuvenonderzoek over het hele plangebied aangetroffen, met clusters in het noordelijke en westelijke deel van het plangebied. Er werden twee bijgebouwtjes herkend en een cirkelvormige greppel, een mogelijke grafstructuur. Verder zijn greppels, paalkuilen en kuilen aangetroffen die zijn gedateerd in de late middeleeuwen. Ten oosten van het plangebied is bij een eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek2 een loopgraaf aangetroffen waarvan verwacht wordt dat deze in het plangebied verder doorloopt. Aangezien behoud in situ voor de betreffende vindplaatsen niet tot de mogelijkheden behoort, is door Onroerend Erfgoed besloten tot het uitvoeren van een opgraving voor de delen waarbinnen bovenstaande sporen zijn aangetroffen. Vier zones werden niet geselecteerd voor vervolgonderzoek; in het zuidoostelijke deel van het plangebied was een zone aanwezig waar de bodem geroerd was. In het noordelijke deel was een gebied aanwezig waar geen relevante archeologische resten werden aangetroffen en in het centrale deel van het plangebied bevond zich een zone met alleen recente sporen. In het zuidelijke deel van het plangebied was een zone met leidingen aanwezig die niet is opgegraven. Tijdens de opgraving zijn zoals verwacht sporen uit de ijzertijd, de late middeleeuwen en de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Verder zijn er drie vuursteenconcentraties uit het mesolithicum, sporen uit de bronstijd en nieuwe tijd, waaronder sporen van een legerkamp uit de 18e eeuw, aangetroffen. Het veldteam dat deze opgraving heeft uitgevoerd bestond uit C. Verbeek (senior projectleider), E. de Boer (fysisch geograaf), E. Coppens (veldarcheoloog), L. Dentener (veldtechnicus), P. Dijkstra (veldtechnicus), M. van de Glind (veldarcheoloog), M. Kalshoven (veldarcheoloog), L. Klerkx (veldarcheoloog), A. Kooi (veldarcheoloog), M. Mostert (veldarcheoloog), B. Van Camp (veldtechnicus), K. Verelst (veldarcheoloog). De kraan werd bestuurd door T. Luyten en K. Rijkers. Tijdens het veldwerk zijn er op locatie zes vergaderingen geweest waarbij de voortgang en veldwerkstrategie is besproken. Bij deze vergaderingen waren afgevaardigden van BAAC, Domus, IOK, Onroerend Erfgoed en de provincie Antwerpen aanwezig.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xb7-sfnn
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:63517
Provenance
Creator Verbeek, C.;Mostert, M.
Publisher BAAC bv
Contributor IOK;BAAC bv
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact IOK;BAAC bv
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format image/tiff;Microsoft Excel;image/jpeg;application/pdf;application/msword
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage {2016-02-03,2014-03-01,2016-02-03}