De rol van herstelbemiddeling in het strafrecht (projectnummer 2377A)

DOI

Het onderzoek beschrijft de ervaringen met de pilots over herstelbemiddeling die door het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn gefinancierd. Het ministerie heeft in 2013 aan diverse actoren in het veld gevraagd projectplannen in te dienen voor pilots op het gebied van herstelbemiddeling. Vijf pilots zijn uiteindelijk ontwikkeld. Deze zijn in te delen aan de hand van het strafproces:

  • Twee pilots na het vonnis (i.e. Locatie en Contactverbod en EKC), waarbij de bemiddeling complementair is aan het strafproces en hierop dus geen invloed heeft.
  • Twee pilots in de politiefase (i.e. Politiepilot Spijkenisse en Vreedzame Wijk Utrecht), waarbij de bemiddeling een alternatief kan zijn voor een strafproces;
  • Eén pilot in de officiers- en rechtersfase (i.e. de OM/ZM pilot), waarbij de bemiddeling onderdeel is van het strafproces.

De doelstelling van het onderzoek is een bijdrage leveren aan het beleidskader "Herstelbemiddeling in het strafrecht" door het bieden van inzicht in de lessen die te leren zijn uit de pilots herstelbemiddeling over de mogelijkheden, de onmogelijkheden en de noodzakelijke voorwaarden voor herstelbemiddeling. In dit rapport maken we een onderscheid tussen de termen herstelbemiddeling en mediation in het strafrecht. De eerste term hanteren we voor alle vormen van begeleide ontmoetingen tussen slachtoffers en verdachten/daders van strafrechtelijke feiten. Met de tweede term bedoelen we specifiek die vormen van herstelbemiddeling waarin het beoogde resultaat van deze ontmoeting een juridische overeenkomst is en/of waarvan de uitkomst meegewogen kan worden bij beslissingen in de strafprocedure.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zt3-kkbd
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:65616
Provenance
Creator Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC);Intervict - Tilburg University
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC);Intervict - Tilburg University
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format SPSS/sav;Adobe Acrobat/pdf
Discipline Various
Temporal Point 2015-07-01T11:59:59Z