Plangebied Landgoed Wellenseind, gemeente Reusel-de Mierden, archeologisch vooronderzoek: proefsleuvenonderzoek - variant archeologische begeleiding. RAAP-rapport 3863.

DOI

In opdracht van Bosgroep Zuid-Nederland heeft RAAP op 20 november 2018 een archeologisch proefsleuvenonderzoek - variant archeologische begeleiding uitgevoerd in het kader van de realisatie van een poel te Wellenseind in de gemeente Reusel-De Mierden. Het doel van de archeologische begeleiding was het vaststellen van de archeologische waarde van het terrein. Hiertoe was het noodzakelijk inzicht te krijgen in de precieze aard en omvang van een eventueel aanwezige vindplaats. In het verlengde daarvan is in kaart gebracht wat de consequenties zijn van de onderzoeksresultaten voor de verdere planvorming in het plangebied. Is de archeologische vindplaats behoudenswaardig, en, zo ja, kan deze behouden blijven of dient deze te worden opgegraven?

Op basis van een eerder uitgevoerd bureauonderzoek werd duidelijk dat binnen het onderzoeksgebied kans is op de aanwezigheid van een behoudenswaardige vindplaats. Deze vindplaats kan bij het uitgraven van de nieuwe poel mogelijk niet duurzaam in situ worden behouden, zodat is besloten de resten door middel van een begeleiding ex situ veilig te stellen. Het archeologisch onderzoek is daarom gecombineerd met de civieltechnische werkzaamheden en uitgevoerd als een proefsleuvenonderzoek - variant archeologische begeleiding.

Tijdens het onderzoek zijn de ondergrondse civiele werkzaamheden archeologisch begeleid. In totaal is hierbij een oppervlakte van circa 200 m² onderzocht. Tijdens het onderzoek zijn geen archeologische resten aangetroffen.

Het onderzoek heeft geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een vindplaats opgeleverd, zodat er geen waardestelling is uitgevoerd. Er wordt geadviseerd om het plangebied vrij te geven.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x4v-syac
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:161546
Provenance
Creator Veldhuizen, E.T.A van;Roymans, J,
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau bv
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau bv
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact RAAP Archeologisch Adviesbureau bv
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format .mid;image/jpeg;application/pdf;.csv;.mif
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2020-04-20,2019-04-15,2020-04-20}