Archeologisch bureauonderzoek Henegouwerweg 26 D t/m H te Waddinxveen, gemeente Waddinxveen

DOI

Op basis van het bureauonderzoek heeft het plangebied een lage archeologische verwachting. Vanwege deze lage verwachting, in combinatie met de beperkte geplande ingrepen, is geadviseerd om geen nader archeologisch onderzoek uit te voeren. Het bevoegd gezag heeft dit advies overgenomen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zyp-yrmd
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:156262
Provenance
Creator Weerheijm, W.J.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Coverage
Discipline Archaeology
Temporal Coverage Begin 2019-11-14T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-12-11T11:59:59Z