Plangebied Velperwaarden, gemeente Rheden Archeologisch vooronderzoek: proefsleuvenonderzoek (variant archeologische begeleiding) RAAP-RAPPORT 3957

In opdracht van Natuurmonumenten heeft RAAP van 21 september 2018 tot en met 13 maart 2019 een archeologisch onderzoek uitgevoerd in het kader van het project ‘Natuurontwikkeling Velperwaarden’ in de gemeente Rheden. Het archeologisch onderzoek is gecombineerd met de civieltechnische werkzaamheden uitgevoerd als een proefsleuvenonderzoek -variant archeologische begeleiding.

Tijdens het onderzoek zijn de ondergrondse civiele werkzaamheden archeologisch begeleid. In totaal is hierbij een oppervlakte van 7,0 hectare onderzocht. Verspreid over het onderzoeksgebied zijn diverse archeologische resten aangetroffen. Het gaat onder andere om resten van een houten duiker en restanten van een kazemat uit de IJssellinie (kazemat G27) en daarnaast enkele greppels en een kuil met de resten van een schaap. Het vondstmateriaal (dierlijk bot, keramiek en bouwkeramiek, metaal, hout en glas) dateert –voor zover dit typochronologisch dateerbaar is- in de nieuwe tijd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xby-q2hw
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-k3-2kuz
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-k3-2kuz
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:161481
Provenance
Creator Zielman, G. (RAAP)
Publisher RAAP
Contributor RAAP
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/rtf; application/pdf; application/msword; image/jpeg; .mdb; .shp; application/x-cmdi+xml
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.004 LON, 51.991 LAT); Netherlands; Velperwaarden, gemeente Rheden