Landgoed Biestheuvel te Hoogeloon Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een karterend booronderzoek ADC 872

DOI

In opdracht van W. van Lieshout te Hoogeloon heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Landgoed Biestheuvel in Hoogeloon (gemeenten Bladel en Eersel ). In een deel van het plangebied zal huizenbouw plaatsvinden en het overige terrein zal landschappelijk heringericht worden t.b.v. de uitbreiding van verblijfsrecreatie. Het onderzoek was noodzakelijk om te bepalen of bij de voorgenomen activiteiten de kans bestaat dat archeologische resten in de ondergrond worden aangetast. Op grond van de bodemopbouw en archeologische vondsten in de omgeving van het plangebied is vastgesteld dat er mogelijk archeologische resten in het plangebied liggen voor zover er geen sprake is geweest van ontgrondingen. De archeologische resten kunnen uit alle perioden komen; de kans op de aanwezigheid van IJzertijd resten is echter het grootst. Indien archeologische resten aanwezig zouden zijn, zouden ze direct aan of onder het maaiveld liggen. Tijdens een veldonderzoek is de bodemopbouw gecontroleerd met boringen en is een oppervlaktekartering uitgevoerd in dat deel waar bodemingrepen zijn gepland. Een groot deel van het gebied heeft een verstoorde bodem. Er zijn wel een aantal zones waargenomen waar het bodemprofiel niet verstoord lijkt, maar omdat er geen oppervlakte vondsten zijn gedaan en er mogelijk wel is afgegraven, is de kans klein dat daadwerkelijk intacte archeologische resten aanwezig zijn. We adviseren om het door middel van boringen en oppervlakte kartering onderzochte gebied vrij te geven voor ontwikkeling en het resterende deel (voor zover niet ontgrond) planologisch te beschermen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xuc-deek
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:36086
Provenance
Creator Geest, A. van der; Boer, A. de
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor ADC Archeoprojecten
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact ADC Archeoprojecten
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2009-04-08,2007,2009-04-07}