Helvoirt, Udenhoutseweg 15

DOI

In opdracht van het Bureau voor Architectuur en Bouwtechniek Berlicum bv heeft BAAC bv (onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie) een opgraving uitgevoerd in plangebied Udenhoutseweg 15 te Helvoirt (gemeente Haaren). De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen uitbreiding van de bestaande bebouwing met een aanbouw. Aan de opgraving is een bureauonderzoek vooraf gegaan, alsmede een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen (karterende fase).Tijdens het onderzoek zijn twee vindplaatsen onderscheiden. Vindplaats 1 betreft een mogelijke akkerlaag en een daaronder gelegen kuil. Op basis van het vondstmateriaal kan de mogelijke akkerlaag in de volle of late middeleeuwen gedateerd worden. De kuil kan in de volle middeleeuwen geplaatst worden. Afgezien van de kuil en de akkerlaag zijn geen sporen uit deze periode aangetroffen. Vindplaats 2 omvat een elftal sporen uit de nieuwe tijd. De sporen liggen verspreid over het terrein; een duidelijk patroon is niet te herkennen. De nieuwe-tijdsporen dateren waarschijnlijk allemaal van na het moment dat het terrein als kloosterterrein in gebruik werd genomen, in de jaren ’20 van de 20e eeuw. De functie van de sporen is niet duidelijk, deels gaat het mogelijk om plantgaten.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zqy-se59
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:121935
Provenance
Creator BAAC BV
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Noord-Brabant;BAAC BV
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Noord-Brabant;BAAC BV
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format jpg/jpeg file;pdf portable document format;geography markup language
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2016-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-06-14T11:59:59Z