Monitor Aansluiting Onderwijs-Jeugdhulp Passend Onderwijs

Samenwerkingsverbanden en gemeenten zoeken naar mogelijkheden om passend onderwijs en jeugdhulp beter op elkaar te laten aansluiten. Aan de start van de decentralisaties, in de periode 2014-2015, is hier een begin mee gemaakt door middel van onder meer lokale en regionale afspraken. Inmiddels is men enkele jaren verder, is er ervaring opgedaan en komen frictiepunten, oplossingen en opbrengsten beter in beeld. Daarom hebben de Ministeries van OCW en VWS in samenspraak met de VNG een landelijk verdiepingsonderzoek geïnitieerd naar de wijze waarop gemeenten en samenwerkingsverbanden de aansluiting tussen jeugdhulp en passend onderwijs vormgeven en ervaren. Het onderzoek is uitgevoerd door het consortium Evaluatie Passend Onderwijs met financiering van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Voor het onderzoek is een begeleidingscommissie ingericht met vertegenwoordigers van de beide ministeries en de VNG. De uitkomsten van het onderzoek worden in dit rapport gepresenteerd en geven een landelijk representatief beeld van de stand van zaken anno 2018.

Bestanden: Rapporten: "Eindrapport Onderwijs & Jeugdhulp 2018.pdf" Grinten, M. van der, Walraven, M., Kooij, D., Bomhof, M., Smeets, E. & Ledoux, G. Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2018 Utrecht/Nijmegen/Amsterdam: Oberon/KBA Nijmegen/Kohnstamm Instituut Dit is publicatie nr.47 in de reeks Evaluatie Passend Onderwijs. ISBN: 978-90-77737-96-5

"Bijlagen eindrapport Onderwijs & Jeugdhulp 2018.pdf" Grinten, M. van der, Walraven, M., Kooij, D., Bomhof, M., Smeets, E. & Ledoux, G. Bijlagen Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2018 Utrecht/Nijmegen/Amsterdam: Oberon/KBA Nijmegen/Kohnstamm Instituut. Dit is publicatie nr. 48 in de reeks Evaluatie Passend Onderwijs. ISBN: 978-90-77737-97-2

Spss datasets: "analysebestand_swv_zonderPG_dans.sav" "analysebestand_gemeenten_zonderPG_dans.sav". Vragenlijsten in eindrapport

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x58-n9by
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bz-up49
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:198866
Provenance
Creator Grinten, M. van der (Oberon)
Publisher Oberon KBA Nijmegen Kohnstamm Instituut
Contributor Koopman, P.N.J.; Grinten, M. van der; drs. M. van der Grinten (Oberon)
Publication Year 2021
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; .sav; .dat; .sps
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Nederland