Haarlem, Scheepmakersdijk. Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) BAAC rapport A-15.0162

Het onderzoeksgebied Scheepmakersdijk bevindt zich binnen de 14e eeuwse uitbreiding van Haarlem en is, afgaand op historisch kaartmateriaal, in elk geval vanaf 1615 bebouwd. Op een kaart uit 1578 lijkt het gebied in gebruik als scheepswerf, al dan niet met bijbehorende bebouwing. Dit correspondeert met de straatnaam Scheepmakersdijk. Later hebben zich ook bierbrouwerijen op het terrein gevestigd en in de 18e eeuw was dit het gebied van wasserijen en blekerijen. Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bouw van woningen op het terrein. Bij dergelijke ingrepen in de bodem bestaat de kans dat archeologische waarden vernietigd zullen worden. Op basis van vooronderzoek bestond een zeer hoge verwachting voor het aantreffen van resten uit de late middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd, met name resten die gerelateerd zijn aan scheepsbouwactiviteiten. Daarom heeft BAAC bv op 2-8-2015 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het plangebied. Bij dit onderzoek zijn voornamelijk 17e/19e eeuwse resten van het pand Scheepmakersdijk 23 aangetroffen. Het betreft funderingen van de voorgevel, enkele binnenmuren, een kelder, een schrobputje en een waterput. Daarnaast is een aantal muren gedocumenteerd die tot een oudere fase van het pand behoren, waarvan de datering echter niet exact kon worden vastgesteld. Het vondstcomplex is gering van omvang en bevat vooral pijpensteeltjes, scherven aardewerk en fragmenten bouwmateriaal. Het vroegste materiaal dateert in de tweede helft van de 17e eeuw, het jongste in de 20e eeuw. Omdat tijdens het onderzoek de onderkanten van de funderingen die op het tweede vlak tevoorschijn kwamen en de diepere ondergrond niet bereikt konden worden vanwege vervuiling wordt aanbevolen ter plaatse van de locaties die verstoord zullen worden door het aanbrengen van palenrijen voor de nieuwe funderingen onder saneringscondities de onderkanten van de nog aanwezige oudere funderingen op te zoeken en de diepere stratigrafie van de ondergrond in kaart te brengen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zfe-j6yr
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-j97c-1i
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-j97c-1i
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-zdc-ywdx
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:68207
Provenance
Creator Aarts, A.C. (BAAC bv)
Publisher Draijer Bouw B.V.
Contributor BAAC bv
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; image/jpeg; image/tiff; Microsoft Excel
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.644 LON, 52.383 LAT); Noord-Holland; Haarlem; Papentorenvest 10; Scheepmakersdjik 21-23