Schoolverlatersenquête onder de gediplomeerde uitstroom van het HBO (meetjaar 2017)

DOI

Onder auspiciën van de Vereniging Hogescholen voert het ROA jaarlijks de HBO-Monitor uit. De HBO-Monitor is een instrument waarmee hogescholen ieder jaar de arbeidsmarktpositie van hun afgestudeerden kunnen vaststellen en waarmee zij kunnen zien in hoeverre hun opleidingen aansluiten op de eisen in de beroepspraktijk. In het afgelopen decennium heeft de HBO-Monitor zich ontwikkeld tot een zeer gezaghebbend instrument dat ook model heeft gestaan voor de ontwikkeling van vergelijkbare instrumenten in andere onderwijssectoren (bijvoorbeeld de WO-Monitor). Uit het feit dat meer dan 85% van de hogescholen op vrijwillige basis participeren, kan worden afgeleid dat het gezien wordt als een instrument van de sector zelf. De HBO-Monitor bestaat uit een enquête via internet, die ter verhoging van de respons wordt aangevuld met een benadering via een schriftelijke vragenlijst. Deze enquête wordt ieder najaar gehouden onder afgestudeerden van het daaraan voorafgaande studiejaar. Dit betekent dat de enquête ongeveer anderhalf jaar na het afstuderen plaatsvindt. Alle opleidingssectoren van het hbo zijn in de monitor vertegenwoordigd. Voor de opleidingssector kunst is een specifiek op deze sector gerichte Kunsten-Monitor ontwikkeld. De informatie uit dit sectorspecifieke deelinstrument is op kernpunten vergelijkbaar met de informatie uit de overige opleidingssectoren van het hbo. De HBO-Monitor levert zowel uitkomsten per hogeschool, als representatieve landelijke resultaten op.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zh7-b6u4
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:112611
Provenance
Creator Huijgen, T.G.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Funding Agency: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - OCW;Funding Agency: Ministerie van LNV;Funding Agency: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - SZW
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact Funding Agency: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - OCW;Funding Agency: Ministerie van LNV;Funding Agency: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - SZW
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format Adobe Reader;application/pdf;SPSS
Discipline Not stated
Temporal Coverage Begin 2018-03-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2018-10-23T11:59:59Z