Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Harmenjansweg te Haarlem (NH) ARC-Rapporten 2011-7

DOI

Op basis van het bureau- en booronderzoek kan worden geconcludeerd dat de kans op het voorkomen van archeologische resten uit de periode voor ca. 1650 binnen de onderzoekslocatie klein is. Voor de periode na 1650 geldt dat mogelijk archeologische resten aanwezig zijn die gerelateerd kunnen worden aan scheepsbouw in de 17e en 18e eeuw en bewoning in de 19e eeuw. Deze resten worden binnen de stedelijke ophogingslaag en in de geroerde top van het veen verwacht. Op basis van het huidige onderzoek kon niet worden vastgesteld of er daadwerkelijk archeologische resten op de onderzoekslocatie aanwezig zijn. Na overleg met dhr. P. van Kempen van Bureau Archeologie, wordt daarom aanbevolen om een aanvullend inventariserend archeologisch onderzoek uit te laten voeren. Dit vervolgonderzoek kan het beste worden uitgevoerd als een proefsleuvenonderzoek (IVO-P) op de onbebouwde delen van de onderzoekslocatie. Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek dient te worden bepaald of verder vervolgonderzoek, zoals bijvoorbeeld een sloopbegeleiding voor de ondergrondse delen van de bebouwing, noodzakelijk is. Voor het proefsleuvenonderzoek is een programma van Eisen (PvE) noodzakelijk, dat voor aanvang van de werkzaamheden moet worden goedgekeurd door de bevoegde overheid, de gemeente Haarlem. Het is aan de bevoegde overheid om vast te stellen of en op welke wijze vervolgonderzoek dient te worden uitgevoerd. Ten aanzien van deze aanbevelingen kan contact worden opgenomen met mw. A. van Zalinge of dhr. P. van Kempen van Bureau Archeologie van de gemeente Haarlem.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-22t-bg8h
Related Identifier 10.17026/dans-28x-7svs
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:40009
Provenance
Creator Wullink, A.J.;Archaeological Research en Consultancy;Verboom-Jansen, M.
Publisher ARC bv
Contributor ARC bv
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact ARC bv
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format csv;application/pdf
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2011-04-12,2011,2011,2011-04-12}