WoON2012: release 1.0 - WoonOnderzoek Nederland 2012 (voor overheid, universiteiten en overige partijen)

DOI

Let op: dit is niet de meest recente versie van de data. Zie het veld 'Relation' voor een link naar de meest recente versie

Onderzoek naar woonkwaliteit en woonbehoefte ter ondersteuning van het regeringsbeleid op het gebied van wonen.

In het WoON komt informatie over huishoudenssituatie, huidige en gewenste woonsituatie, woonlasten en inkomens samen. Hiervoor werden bijna 70.000 huishoudens geënqueteerd, waarna deze gegevens zijn verrijkt met gegevens van o.a. de Gemeentelijke Basis Administratie- GBA en de Belastingdienst.

De data mogen uitsluitend worden gebruikt voor onderzoek en statistiek ten behoeve van het agenderen en vormgeven van beleid, het volgen van de beleidsuitvoering, en het verantwoorden van beleid, op de thema’s bouwen en wonen.

BZK ontwikkelde het WoON2012 in samenwerking met CBS. Het uitleveren van het WoON vindt plaats volgens de richtlijnen van het CBS. Daarom is de viercijferige postcode niet meer opgenomen in het WoON bestand. Bovendien bevat het WoON te weinig respondenten om betrouwbare analyses te doen op dit lage regionale niveau.

De viercijferige postcode heeft alleen waarde voor het definieren van gebieden op basis van postcodeclusters, of voor het koppelen van extra kenmerken aan het WoON-bestand. Indien hieraan behoefte is kan contact worden opgenomen met BZK (kennispleinwb@minbzk.nl), om te overleggen of zij deze clustering of koppeling kunnen uitvoeren.

Daarnaast is de postcode wel toegankelijk on site of via remote access faciliteiten bij het CBS.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z3j-7j7g
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:54102
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS);Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor ABF Research;Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS);Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact ABF Research;Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS);Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format SPSS systemfile
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage {2013-04-04,2011-09,2012-05,2013-04-11}