Plangebied Koningsdiep-De Mersken te Ureterp

DOI

Uit het veldonderzoek is gebleken dan in het gehele plangebied de keileem binnen 1,5 m -mv ligt. De depressie is zeker geen pingoruïne. De afwezigheid van dekzand in het centrum doet vermoeden dat de laagte is uitgestoven en dat er sprake is van een uitblazingskom. In de laagte bevindt zich geen waardevolle organische vulling. Het kan echter niet uitgesloten worden dat archeologische resten uit de steentijd in de ondergrond aanwezig zijn.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zwh-77dt
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-9t-78he
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:186169
Provenance
Creator Hoof, B.I. van (RAAP BV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor RAAP BV
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/msword; .GeoJson; application/x-cmdi+xml
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.160 LON, 53.073 LAT); Netherlands