Gemert, Plangebied De Peij. Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven BAAC rapport A-08.0043

Op 18 maart 2007 is door BAAC bv een Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven (IVO-P) uitgevoerd in het plangebied De Peij, gelegen aan de Molenrand te Gemert. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen uitbreiding van een woonwagenkamp ter plaatse.

De tijdens het veldwerk aangehouden werkwijze is beschreven in het PvE. Deze werkwijze bleek bij aankomst in het veld niet geheel uitvoerbaar vanwege de aanwezigheid van begroeiing en bestrating. De eerste proefsleuf is aangelegd conform PvE, de tweede is korter en breder geworden, zodat de gewenste dekkingsgraad wel bereikt is. De eerste proefsleuf lag in het noordoosten van het terrein en iwa 40 meter lang, 4 meter breed en circa 80 cm diep. De tweede sleuf lag vrijwel evenwijdig aan de eerste en wai 30 meter lang, ruim 5 meter breed en eveneens circa 80 cm diep.

Bij de aanleg van de proefsleuven is slechts een beperkt aantal sporen en vondsten aangetroffen. De sporen waren voor een groot gedeelte van recente oorsprong. De recente sporen behoren tot een afrastering in de vorm van weipalen. Deze palen waren in sommige gevallen nog aanwezig.

De opgraving heeft aangetoond dat het onderzoeksgebied in het verleden niet bewoond is geweest, wat niet verwonderlijk is gezien het drassige karakter van de ondergrond. (wijstgrond), welke ongeschikt is voor bewoningsdoeleinden. Tijdens het onderzoek is verder weinig aangetroffen wat van archeologisch belang is. In zowel proefsleuf 1 als 2 is dezelfde greppel aanwezig. Ook zijn er nog enkele losse vondsten aangetoffen. Bij de aanleg van sleuf 2 is een scherf steengoed en een scherf roodbakkend aardewerk aangetroffen uit de Nieuwe Tijd A (1500-1650), alsmede een fragment baksteen. Uit de al eerder genoemde greppel kwamen tijdens het couperen een fragment baksteen en een brok ijzeroer tevoorschijn. De opgraving heef verder niets aan het licht gebracht.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xyq-vzk4
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-7ujn-zp
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-7ujn-zp
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:65699
Provenance
Creator Weerden, J.F. van der (BAAC bv); Kalisvaart, C. (BAAC bv)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor BAAC bv; Gemeente Gemert-Bakel.
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; image/jpeg; image/tiff; Microsoft Excel
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.696 LON, 51.549 LAT); Noord-Brabant; Gemert-Bakel; Gemert; De Peij