Oukoop 46 te Nieuwer Ter Aa (gemeente Stichtse Vecht) Een archeologisch bureauonderzoek (BO) en inventariserend veldonderzoek (IVO, verkennende en karterende fase) Transect-rapport 1097

DOI

Transect b.v. heeft in opdracht van mw. A. Verweij een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd op het perceel aan de Oukoop 46 te Nieuwer Ter Aa (gemeente Stichtse Vecht; figuur 1). De aanleiding voor het onderzoek is het legaliseren van het gerealiseerde betonnen terras, dat langs de oost- en zuidgevel van de boerderij ligt (bijlage 5). Hiervoor moet een omgevingsprocedure worden doorlopen, in welk kader ook een archeologisch vooronderzoek is vereist. Het terras is onderheid, waarbij de afstand tussen de palen volgens het palenplan 4,75 m is. Dit rapport moet inzicht geven in hoeverre hierdoor eventuele archeologische waarden zijn beschadigd, door ten eerste de archeologische verwachting i.c. waarde van het plangebied te specificeren en vervolgens een uitspraak te doen in hoeverre sprake is, dan wel kan zijn, van beschadiging van behoudenswaardige archeologische resten. Het vooronderzoek bestaat uit een bureauonderzoek (BO) en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase. Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een booronderzoek. Uit het bureau- en booronderzoek volgt dat het terras op een terp ligt, die deel uitmaakt van de copeontginning van Oukoop. Hoewel niet exact te bepalen lijkt op een historische kaart uit 1593 al bebouwing aanwezig te zijn in het plangebied en volgens de geraadpleegde informatiebronnen zou de Oukoop-ontginning zijn oorsprong al in de 12e eeuw hebben. Met de boringen is vastgesteld dat het terplichaam zo goed als intact is. Voor zover de lagen te dateren vallen op basis van het booronderzoek, kunnen de terp- i.c. ophogingslagen in de bovenste meter van de terp in de Nieuwe Tijd worden gedateerd. Een exactere datering is op basis van het aangetroffen materiaal niet te geven. In de blauw- tot donkergrijze basis van de terp zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen en ook niet aan de voet van de terp. Hiermee kunnen met het uitgevoerde booronderzoek echter geen oudere bewoningsfasen worden uitgesloten. De onderzoeksmethodiek was echter gericht op het in kaart brengen van archeologische lagen en niet op het in kaart brengen van vondstspreidingen. Het is dan ook zeer wel mogelijk dat in of aan de basis van de terp nog een middeleeuwse bewoningsfase aanwezig is.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zs7-3sny
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:126923
Provenance
Creator Kerkhoven, AA
Publisher Transect
Contributor Transect
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Transect
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2016-11-15T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-05-13T11:59:59Z