Archeologische waarnemingen in een leidingssleuf op het perceel Kerkstraat 85-95 Archeologische Berichten Nijmegen - Briefrapport 58 Archeologische Berichten Nijmegen - Briefrapport 58

DOI

Bureau Archeologie en Monumenten van de gemeente Nijmegen heeft een archeologische waarneming uitgevoerd op het perceel van de Kerkstraat 85-95. De begeleiding van de kabelsleuf laat zien dat het terrein in het noordwesten tot 60cm a 100cm beneden maisveld is verstoord. De recente bouwvoor bevat er veel puin en op een vermoedelijk 18e of 19e eeuwse sloot na zijn er geen sporen aangetroffen. Na ca. 50 m en f het begin (in het noordwesten) van de sleuf begint onder de dunner wordende bouwvoor een akkerlaag. Het feit dat deze over de gehele verdere lengte de sleuf geen artefacten bevat doet vermoeden dat het gebied in elk geval niet intensief bewerkt is geweest. Twee parrallel lopende smalle muren duiden op de aanwezigheid van wellicht een goot die parallel verloopt aan de nog aanwezige tuinmuur op het aanpalende perceel.
Op basis van deze resultaten en het feit dat de verstoringsdiepte door de nieuwbouw de 60 cm beneden maaiveld niet zal overschrijden, wordt geadviseerd de grondwerkzaamheden voor de nieuwbouw op het belendende perceel zonder verder archeologisch onderzoek vrij te geven.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xhd-xjn6
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52135
Provenance
Creator Hoek, R.;Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten;Diepeveen, M.
Publisher Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten
Contributor Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2012-11-14,2009-11-24,2012-11-14}