Archeologisch vooronderzoek in het kader van de nieuwbouw van woningen aan de Voorweg 115 te Zoetermeer (plangebied ‘Manege Zilverster’), gemeente Zoetermeer

KuiperCompagnons is betrokken bij de herinrichting van een perceel aan de Voorweg 115 te Zoetermeer, voorheen de locatie van Manege Zilverster, gemeente Zoetermeer (kaart 1 ). Het plangebied heeft een oppervlakte van ca. 7050 m2.. De bestaande bebouwing zal worden gesloopt waarna er woningbouw zal worden gerealiseerd. In het kader van deze ontwikkeling is in 2015 een archeologisch bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd. Tijdens het inventariserend veldonderzoek is in het noordelijk deel van het plangebied een veenpakket aangetroffen direct onder een (recente) ophooglaag. De aanwezigheid van dit veen bevestigt volgens de richtlijnen van de gemeente de hoge archeologische verwachting op het voorkomen van sporen van middeleeuwse bebouwing. Op basis van de resultaten van dit onderzoek is geadviseerd een vervolgonderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek uit te voeren. Het inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven heeft plaatsgevonden op 4 september augustus 2017. Tijdens het onderzoek zijn de resten aangetroffen van een bijgebouw van een boerderij uit het midden van de 18e tot het midden van de 19e eeuw (Nieuwe Tijd). De fundering van het gebouw is aangelegd in het veen. Er zijn geen vloeren of tegels aangetroffen. Behoudens het muurwerk zijn in het veen verder ook geen sporen aangetroffen. Er zijn daarom geen aanwijzingen aangetroffen die doen vermoeden dat zich behalve deze funderingen mogelijk nog oudere voorgangers van de huidige boerderij en/of bijgebouwen binnen het plangebied hebben bevonden. Het lijkt erop dat bij de sloop van het betreffende gebouw, of in ieder geval tijdens de nieuwbouw van de manege het vloerniveau en de oorspronkelijke leef- of vondstlaag al is afgegraven, zodat alleen de diepere relatief ‘schone’ lagen bewaard zijn gebleven. Conform de KNA-waarderingscriteria zoals voorgeschreven in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 4.0, VS06) worden de archeologische resten binnen het plangebied als niet behoudenswaardig gewaardeerd. Vanwege de verstoring van het terrein waarbij het vloeroppervlak met vondstlaag al is afgetopt, wordt verwacht dat eventueel vervolgonderzoek nauwelijks nieuwe dan wel aanvullende informatie op zal leveren. Uitbreiding van de proefsleuven richting de huidige boerderij in het westen levert naar verwachting geen kenniswinst op; de Kadasterkaart uit 1811-1832 geeft al aan tot waar de resten zich uitstrekken. Gezien de slappe ondergrond zal een uitbreiding van het gravend archeologisch onderzoek richting het westen de bebouwing van de huidige boerderij instabiel maken. Uitbreiding richting het oosten of zuiden levert naar alle waarschijnlijkheid verder geen sporen meer op gezien de lage, natte ligging van deze gebieden

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xg8-c4nf
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-1qnr-t4
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-1qnr-t4
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-zcv-zz9k
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:74758
Provenance
Creator Weerheijm, W.J. (Vestigia); Klooster, E. van der (Vestigia); van Heeringen, R.M. (Vestigia)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Vestigia
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.462 LON, 52.063 LAT); Voorweg 115; Zoetemeer; Gemeente Zoetermeer; Zuid-Holland