Romeinse bewoning in het tracé van de verlegde Frieslandweg te Emmen, Provincie Drenthe. ARC-Publicaties 29

Vanwege de verlegging van de Frieslandweg te Emmen in is in 1999 en 2000 een archeologisch onderzoek uitgevoerd. De wegverlegging is aan de zuidelijke rand van de Emmeres gepland, een terrein dat archeologisch interessant is. Twee hunebedden liggen op deze es en er stond een derde die inmiddels is verdwenen. Het onderzoek bestond uit drie fasen. Fase 1: een booronderzoek, om de conditie van het esdek te bepalen. Fase 2: proefsleuven, om te onderzoeken of er archeologisch interessante sporen onder het esdek aanwezig zijn. Fase 3: een vlakdekkend onderzoek.

Conclusie en aanbeveling: Op het terrein bevond zich in de eerste eeuwen na de jaartelling een kleine boerennederzetting. De nederzetting bestond over het algemeen uit een groot woonstalhuis met daarbij een of meerdere waterputten, hutkommen en spiekers. Het geheel werd omgeven door zogenaamde erfscheiding. Op het terrein is een aantal bewoningsfasen te herkennen. Deze vallen bijna allemaal in de 2e en 3e eeuw na Chr. Slecht een deel van de bewoning op de Emmeres is onderzocht. Een deel van het gebied is verstoord, mogelijk bevonden zich hier meer sporen. Het gebied is te beschouwen als archeologisch waardevol waarmee rekening moet worden gehouden bij toekomstige ontwikkelingen in het gebied.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-223-q3cs
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-471-ig2
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-471-ig2
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:37773
Provenance
Creator Wit, M.J.M. de
Publisher ARC b.v.
Contributor ARC b.v.
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf; 33 p.
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.888 LON, 52.788 LAT); Emmeres; Drenthe; Emmen; 17H; Frieslandweg