Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) nabij het Helperplein te Groningen; Antea Group Archeologie 2015/91 Antea Group Archeologie 2015/91

Voor het ontlasten van het Helperplein ten aanzien van het autoverkeer zal er een verbinding worden gemaakt tussen de Van Immhofstraat en het Helperplein. In de toekomstige situatie zal het gebied, nu in gebruik als openbaar groen, worden voorzien van bestrating en een riool. Hiertoe zal er over het gehele gebied een cunet worden uitgegraven. Ter plaatse van het riool in wordt tot maximaal circa 1,5 m -mv. gegraven.

Ten behoeve van het verkrijgen van een omgevingsvergunning diende eerst de archeologische waarde van het gebied te worden vastgesteld. Om vast te stellen of er archeologische resten aanwezig zijn en deze te waarderen zijn binnen het gebied twee proefsleuven van 2 x 6 m gegraven (ca. 10% van het totale plangebied).

Uit het uitgevoerde onderzoek volgt dat de bodem van boven naar beneden bestaat uit een gehomogeniseerde laag humeus dekzand (oude bouwvoor / enkeerdgrond) van 0,6 m dik op een natuurlijke laag keizand. Hieronder bevindt zich de natuurlijke rode keileem. De bovenste helft van de bouwvoor is geroerd met modern materiaal. In de onderste helft van de bouwvoor (minder geroerde oude akkerlaag) is slechts een kleine hoeveelheid vondstmateriaal aangetroffen. De hoeveelheid is zo gering dat er met zekerheid kan worden gesteld dat er geen historisch erf in de directe omgeving van het plangebied aanwezig is. Daarnaast zijn zijn twee sporen aangetroffen. Het betreft (sub)recente verstoringen en deze wijzen ook niet op de aanwezigheid van een vindplaats.

Op basis van de verzamelde gegevens wordt geconcludeerd dat er binnen het plangebied geen vindplaats aanwezig is en dat er geen belemmeringen zijn ten aanzien van de voorgenomen reconstructie. Geadviseerd wordt dan ook om het plangebied vrij te geven voor wat betreft archeologie.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x5p-rafx
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-8x9n-4z
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-8x9n-4z
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:68173
Provenance
Creator La Fèber, D.J. (Antea Group); Tolsma, J. (Antea Group)
Publisher Antea Group
Contributor Teekens, P.C.; Antea Group
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage Provincie Groningen; Gemeente Groningen; Groningen; Helperplein