Onderzoeksgebied Lekdijk West te Beusichem, gemeente Buren Een archeologische begeleiding (conform protocol proefsleuven)

In opdracht van Combinatie Dijkverbetering HOP heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau op 12 en 13 oktober 2015 een archeologische begeleiding volgens het protocol proefsleuvenonderzoek uitgevoerd ten westen van Lekdijk West 3 te Beusichem. Aanleiding van deze archeologische begeleiding vormden de archeologische resten uit de middeleeuwen direct ten oosten van het onderzoeksgebied, die zich uitstrekken tot buiten het destijds onderzochte terrein, naar het westen toe, richting het onderhavige onderzoeksgebied.

Tijdens het onderzoek is een totale oppervlakte van ca. 911 m2 archeologisch begeleid. Aan de oordzijde van het onderzoeksgebied, aan de voet van de dijk, is de bodem tot diep in het archeologisch niveau verstoord. Geleidelijk wordt de verstoring naar het zuiden toe minder diep, om vervolgens geheel te verdwijnen. Ook naar het westen toe lijkt de omvang van de verstoring af te nemen. Deels onder het minder diep verstoorde deel en in het onverstoorde gebied sporen aangetroffen, die bestaan uit (paal)kuilen en greppels. Door de beperkte omvang van het onderzoek en de mate van verstoring zijn uit de sporen geen gebouwstructuren te herleiden. De sporen kunnen op basis van het vondsmateriaal in de volle middeleeuwen geplaatst worden. Daarnaast zijn een aantal verspitte vondsten aangetroffen dat in de prehistorie en Romeinse tijd geplaatst kan worden. De resultaten van het huidige onderzoek tonen aan dat de vindplaats direct ten oosten van het onderzoeksgebied, zich uitstrekt tot binnen het huidige onderzoeksgebied en onderdeel uitmaakt van een grotere, volmiddeleeuwse nederzetting.

Om verder intensief archeologisch onderzoek te voorkomen, heeft de opdrachtgever besloten om het terrein niet dieper te verstoren en het overig deel van het terrein tot boven het archeologisch niveau te ontgraven. De noodzaak van de archeologische begeleiding kwam hiermee te vervallen, doordat de archeologisch resten in situ bewaard konden blijven.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zgw-sy7c
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-w6tu-33
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-w6tu-33
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:74254
Provenance
Creator Hesseling, H,J, (RAAP)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor RAAP
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/rtf; application/msword; image/jpeg; .tab; .mdb
Discipline Archaeology
Spatial Coverage Lekdijk West; Beusichem; Buren; Gelderland