Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase Watertorenlaan, Hengelo gemeente Hengelo (OV). Laagland Archeologie Rapport 77

DOI

Laagland Archeologie heeft in mei 2017 een bureauonderzoek en een inventariserend booronderzoek – verkennende fase uitgevoerd langs de Watertorenlaan en omgeving in Hengelo, gemeente Hengelo (Ov.). Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure rondom de geplande herinrichting van het terrein. Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Dit verwachtingsmodel is door middel van verkennend booronderzoek getoetst en aangevuld.

Het plangebied ligt in een zone met dekzandwelvingen en –vlakten. De bodemkundige situatie is niet bekend. In de omgeving zijn archeologische resten uit de periode neolithicum – ijzertijd bekend. Archeologisch booronderzoek in de omgeving heeft in de meeste gevallen aangetoond dat er sprake is van een tot in de C-horizont verstoord bodemprofiel. Het terrein raakte vanaf ongeveer 1950 bebouwd. In de laatste helft van de vorige eeuw liep een spoorlijntje door het grootste deel van het plangebied.

Uit het booronderzoek blijkt dat de bodem overwegend tot in de C-horizont is verstoord. In het zuidoosten is sprake van een grotendeels intact profiel (boringen 1 en 2). Voor wat betreft boring 1 reikt de geplande verstoring (fietspad) niet tot de intacte bodem; in boring 2 wordt vermoedelijk wel de intacte B-horizont aangetast. Het gaat hier echter om een zeer klein oppervlak, waarbij in de directe omgeving van het betreffende boorpunt is te rekenen met verstoring als gevolg van diverse leidingen/kabels. Op basis van de resultaten van het veldonderzoek wordt geadviseerd geen archeologisch vevolgonderzoek in het plangebied uit te voeren. De implementatie van dit advies is in handen van de bevoegde overheid, de gemeente Hengelo. De gemeente wordt hierin vertegenwoordigd door haar deskundige, de heer A. Vissinga, Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Archeologie (regio-archeoloog Twente), Het Oversticht.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x3m-ftz7
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:129870
Provenance
Creator Brouwer, E.W.
Publisher Laagland Archeologie
Contributor Laagland Archeologie
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Laagland Archeologie
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2017-06-07T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-07-08T11:59:59Z