Veiligheidsmonitor Rijk - VMR 2005 t/m 2008

DOI

In het kader van het project ‘Stroomlijning Veiligheidsmonitors’ is één landelijke veiligheidsenquête, de ‘Veiligheidsmonitor’, ontwikkeld. Hierin zijn drie bestaande landelijke enquêtes geïntegreerd: de Politiemonitor Bevolking (PMB), de Leefbaarheids- en Veiligheidsenquête (L+V) en het slachtofferdeel uit de module Rechtsbescherming en Veiligheid van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) van het CBS. Met deze monitor Veiligheidsmonitor hoopt men inzicht te krijgen in ervaringen van burgers met veel voorkomende criminaliteit, onveiligheidsgevoelens, preventiegedrag en het oordeel van de bevolking over het optreden van de politie. De monitor richt zich met name op de vijf thema’s buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens, slachtofferschap/ondervonden delicten, politiecontacten en preventie.
In het najaar van 2008 voortgezet als 'Integrale Veiligheidsmonitor'.

Dit betreft een beveiligd microbestand van het Centraal Bureau voor de Statistiek-CBS. Beveiligde micro-bestanden zijn bestanden die zodanig bewerkt zijn dat herkenning van individuen en huishoudens uitgesloten is.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zg3-am4v
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:40479
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2008
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline Various
Temporal Coverage Begin 2007-01-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2008-11-10T11:59:59Z