Cultuurhistorische Analyse Dommeldal de Hogt te Waalre

In het kader van gebiedsontwikkeling ‘Dommeldal De Hogt’, zijn een aantal deelprojecten benoemd. Een van die deelprojecten betreft de aanleg van fietspad Dommeldal Oost en een Oost-West fietsverbinding ten noorden van het dorp Waalre. Het gaat hierbij om de aanleg van 4,3 km fietspad en 2 fietsbruggen in het Dommeldal. De aanleg van deze recreatieve fietspaden is, op basis van de vigerende bestemmingsplannen, zonder omgevingsvergunning niet toegestaan. Tegen de aanvraag van de omgevingsvergunning zijn echter bezwaren ingediend door de Brabantse Milieu Federatie en Groen en Heem. Volgens deze organisaties wordt onvoldoende onderbouwd waarom de cultuurhistorische waarden niet in het geding zouden zijn. De gemeente Waalre heeft de ODZOB gevraagd om alsnog te onderbouwen wat de aanwezige cultuurhistorische waarden zijn in het plangebied en wat de gevolgen hiervan zijn voor de cultuurhistorische waarden met name bij de aanleg van de fietspaden en fietsbruggen, maar ook bij het verbeteren van het (cultuur)landschap en de realisatie van nieuwe natuur.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xzc-aqsm
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-xn-my2z
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:214522
Provenance
Creator Berkvens, R. (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Publication Year 2021
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline History
Spatial Coverage Dommel dal de Hogt; Waalre; Noord-Brabant