Plangebied Lintdorpen ten oosten van de stad Groningen te Groningen

DOI

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het gemeentelijk project ‘Vaststellen archeologische verwachting lintdorpen ten oosten van Groningen, gemeente Groningen’. Dit onderzoek is nodig in verband met toekomstige bodemingrepen die eventueel aanwezige archeologische waarden in het plangebied zouden kunnen verstoren. Het onderzoek heeft tot doel een gespecificeerde archeologische verwachting op te stellen voor het plangebied. Het onderzoek heeft niet tot doel eventuele archeologische vindplaatsen in kaart te brengen.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zqa-qxfq
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:161153
Provenance
Creator Boekema, Y.;Veen, S. van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor drs. Y. Boekema (RAAP Archeologisch Adviesbureau BV);Boekema, Y.
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact RAAP Archeologisch Adviesbureau BV;drs. Y. Boekema (RAAP Archeologisch Adviesbureau BV);Boekema, Y.
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/msword
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2020-03-25,2018-11-07,2020-03-25}