Briefrapport Archeologische Begeleiding Strandweg Pingjum

Briefrapport Archeologische Begeleiding Pingjum.

In opdracht van de gemeente Wûnseradiel wordt de Strandweg in Pingjum verbreed. Om deze verbreding mogelijk te maken, wordt de bermsloot verlegd. De nieuwe sloot wordt 3 meter breed en 2 meter diep. Het onderzoeksgebied is 125 meter lang.

Langs een deel van het tracé ligt AMK-terrein 9895. Mogelijk betreft dit een (huis)terp. Voor dit terrein van archeologische waarde dient gestreefd te worden naar behoud. Een smalle strip van het AMK-terrein valt binnen het plangebied.

Uit inventariserend veldonderzoek dat in een eerdere fase werd uitgevoerd, bleek al dat er geen directe aanwijzingen waren voor de aanwezigheid van een terp in het plangebied. De archeologische begeleiding die plaats vond ten tijde van de werkzaamheden wees uit dat het hoger gelegen AMK-terrein geen terp is, maar een natuurlijke verhoging.

Het advies luidt om het streven naar behoud, dat geldt voor de smalle strook van het AMK-terrein die in het plangebied valt, los te laten. De implementatie van dit advies is afhankelijk van het oordeel van het bevoegd gezag van de Provincie Fryslân.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x34-2p36
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-7je-axn
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-7je-axn
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:29653
Provenance
Creator Akkerman, E.N.
Publisher ARCADIS Nederland
Contributor ARCADIS Nederland
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.408W, 53.117S, 5.409E, 53.118N); Fryslân; Wûnseradiel; Pingjum; Strandweg; 10B