Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek – karterende fase Goorseweg, Enter gemeente Wierden (OV). Laagland Archeologie Rapport 70

DOI

Laagland Archeologie heeft in mei 2017 een bureauonderzoek en een inventariserend booronderzoek – karterende fase uitgevoerd aan de Goorseweg te Enter, gemeente Wierden (Ov.). Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure vanwege het voornemen op het terrein nieuwe woningen te bouwen. Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Het plangebied ligt in een AMK-terrein van hoge archeologische waarde. In het verleden zijn hier vondsten gedaan uit de periode bronstijd – Romeinse tijd, waaronder vondsten uit een nederzettingscomplex. Het plangebied ligt op de voormalige Suikeresch; vermoedelijk bevindt zich in het plangebied een plaggendek van ongeveer 50 cm, waardoor eventuele resten goed beschermd zijn gebleven tegen latere bodemingrepen. In een groot deel van het AMK-terrein grenzend aan het plangebied heeft archeologisch onderzoek uitgewezen dat het bodemprofiel tot grote diepte is verstoord en dat geen archeologische resten meer te verwachten zijn. Dit geldt wellicht ook voor het plangebied.

Het karterende booronderzoek heeft een overwegend tot in de C-horizont verstoord bodemprofiel aangetoond. Er zijn geen archeologische indicatoren of lagen aangetroffen. Op het traject van de voorganger van de huidige en inmiddels verplaatste Goorseweg in het oostelijk deel van het plangebied zijn B-horizonten waargenomen, maar geen intact plaggendek. Gezien de resultaten van het karterend booronderzoek wordt de kans op archeologische resten laag geacht. Aanbevolen wordt dan ook geen vervolgonderzoek uit te voeren. De implementatie van dit advies is in handen van de gemeente Wierden, hierin vertegenwoordigd door haar deskundige, de regio-archeoloog. Indien tijdens de werkzaamheden onverhoopt archeologische resten worden aangetroffen, dient onmiddellijk contact te worden gezocht met de gemeente en/of haar regio-archeoloog.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xrc-r6sm
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:130062
Provenance
Creator Brouwer, E.W.
Publisher Laagland Archeologie
Contributor Laagland Archeologie
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Laagland Archeologie
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2017-05-31T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-07-08T11:59:59Z