Middelstum, Oude Gang 11, 13 en 15, gemeente Loppersum: Een bureauonderzoek (BO) Salisbury Archeologisch Rapport 220

DOI

Het bureauonderzoek (BO) plangebied Oude Gang 11, 13 en 15 te Middelstum, gemeente Loppersum. De bodemopbouw/geomorfologie: Het onderzoeksgebied ligt in een laaggelegen gebied dat oorspronkelijk onderdeel uitmaakte van het Hunzedal. Op de geomorfologische kaart is het plangebied gesitueerd op een wierde. Volgens de Bodemkaart van Nederland ligt het plangebied in bebouwd gebied, en is er geen exacte data ten aanzien van de bodem beschikbaar. Buiten deze bebouwde zone zijn Poldervaaggronden aangetroffen. Dit zijn gronden die bestaan uit kleigronden met een grijze, roestig gevlekte ondergrond, die niet slap zijn en een humusarme, grijze bovengrond hebben. Op basis van onderhavig onderzoek worden in het plangebied wierdelagen op mariene klei op veen op dekzand verwacht. De bekende archeologische waarden. Wierde: AMK-terrein (6885, niet rijks beschermd). Hoge verwachting op het aantreffen van archeologische resten uit de IJzertijd-Nieuwe tijd. Op historisch vlak komt naar voren dat het gebied bewoond is vanaf 1850. Verwachting: Op basis van het bureauonderzoek kan worden gesteld dat een hoge verwachting voor resten vanaf de IJzertijd geldt in het plangebied. Het plangebied ligt op een kwelderwal waar vanaf de IJzertijd een wierde is opgeworpen. Sporen stammend uit de IJzertijd zijn bij de rioleringswerkzaamheden aangetroffen. Het plangebied ligt dan ook in een archeologisch monument. Oudere sporen zijn niet bekend. Voor de periode Laat-Paleolithicum-Neolithicum is de verwachting onbekend. Eventuele vindplaatsen uit deze periode liggen dermate diep dat deze niet zullen worden verstoord. In het Neolithicum raakt het gebied door vernatting bedekt met veen en is bewoning niet meer mogelijk. Pas vanaf de IJzertijd is bewoning in het gebied weer mogelijk op wierden en hogere kwelderwallen. Resten uit de periode IJzertijd-Nieuwe tijd kunnen bestaan uit grondsporen van huisplattegronden, spiekers, erf-inrichtingsstructuren, aardewerk, botmateriaal, hout en ophooglagen. Resten uit de Nieuwe Tijd kunnen bestaan uit eventuele eerder bouwfasen van de huidige woning. De resten kunnen vanaf maaiveld voorkomen, en tot in de top van de kwelderwal verwacht worden. Gezien de geringe funderingsdiepte van de huidige woning kunnen resten nog intact aanwezig zijn binnen het plangebied. Eventueel aanwezige archeologische resten zullen goed bewaard zijn gebleven in de ophogingslagen van de wierde. De hoge verwachting voor de periode IJzertijd-Nieuwe tijd wordt op basis van het bureauonderzoek gehandhaafd. Selectieadvies en aanbevelingen: Op basis van de resultaten van het hier gerapporteerde onderzoek wordt aanbevolen in het plangebied een vervolgonderzoek uit te voeren. Het plangebied ligt binnen een monument en heeft een hoge verwachting op het aantreffen van archeologische resten uit de periode IJzertijd-Nieuwe tijd. Het onderzoek zal in eerste instantie bestaan uit een booronderzoek binnenshuis en ter plaatse van de nieuwbouw om te bepalen of de bodemopbouw binnen het plangebied nog intact is. Indien de bodem intact is zal een vervolgonderzoek nodig zijn Dit onderzoek zal waarschijnlijk bestaan uit een opgraving (variant archeologische begeleiding). Geadviseerd wordt om beide onderzoeken gelijktijdig uit te voeren. Op basis van het booronderzoek kan bepaald worden of de bodem intact is of niet en of vervolgonderzoek nodig is. Indien de bodem intact blijkt te zijn kan vervolgens, in overleg met de opdrachtgever en het bevoegd gezag, een doorstart gemaakt worden naar een opgraving (variant archeologische begeleiding). Tijdens dit onderzoek kunnen de aanwezige archeologische resten gedocumenteerd worden. Voor een opgraving (variant archeologische begeleiding) is een goedgekeurd Programma van Eisen (PvE) nodig. In dit PvE worden beide onderzoeken beschreven.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xnx-gfbd
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:120560
Provenance
Creator Bakker, A.M.
Publisher Salisbury Archeologie bv
Contributor Salisbury Archeologie bv;de Vries, N.
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact Salisbury Archeologie bv;de Vries, N.
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2019-02-27T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-03-06T11:59:59Z