Archeologisch bureauonderzoek: Roerdelta fase 2 te Roermond

DOI

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen herinrichting van het terrein.

In het algemeen geldt dat bodemingrepen die niet dieper reiken dan 2,0 m beneden maaiveld (de recente lagen) geen bedreiging vormen voor het archeologische bodemarchief. In lijn met het eerdere onderzoek voor fase 1 (Van Rooij e.a. 2009) wordt ook hier pas vervolgonderzoek zinvol geacht bij bodemingrepen dieper dan 2,0 m. Overigens geldt deze beperking voor een relatief klein oppervlak van het plangebied (3,5 ha). Op basis van het bureauonderzoek worden in de rest van het plangebied diepe bodemverstoringen verwacht die zijn veroorzaakt door de aanleg van de (jacht)haven, het gebruik als huisvuilstort, de aanleg en sloop van het bedrijventerrein (Shellterrein) en de eroderende werking van recente rivierlopen (11,5 ha). Voor deze zones wordt dan ook geen vervolgonderzoek geadviseerd (groene zone).

Het advies is om bij de herinrichting van het plangebied in de gele zones rekening te houden met de maximale verstoringsdiepte van 2,0 m zodat het archeologische bodemarchief behouden kan blijven. Mochten in deze zones toch bodemingrepen nodig zijn die dieper reiken dan 2,0 m dan wordt in eerste instantie een verkennend booronderzoek geadviseerd om de intactheid van de bodem en de diepteligging van potentiële archeologische niveaus vast te stellen. Op basis van de resultaten van dit verkennende booronderzoek, de diepte geplande bodemingrepen en de specifieke archeologische verwachting zal advies worden gegeven over de noodzaak van nader archeologisch onderzoek in de vorm van een gravend onderzoek.

Mochten in het zuidelijke deel van het plangebied langs de Maas graafwerkzaamheden nodig zijn ter hoogte van de verwachting op houten beschoeiing en palen dan wordt geadviseerd om de benodigde graafwerkzaamheden onder archeologische begeleiding uit te voeren.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zdm-n83m
Related Identifier 10.17026/dans-zfp-hm3b
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:67186
Provenance
Creator Klooster, E. Van der
Publisher Archeodienst BV
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2015-10-16,2015-10-16,2016-11-15}